İNGİLİZCE TÜRKÇE
12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi
12-hour time format 12 saatlik zaman biçimi
24-hour clock 24 saatlik zaman biçimi
24-hour time format 24 saatlik zaman biçimi
9-pin printer 9 iğneli yazıcı
abbreviate kısaltmak
abnormal end, abnormal termination olağandışı son
abort durdurmak
abort sequence durdurma dizisi
absolute salt
absolute address salt adres
absolute device salt aygıt
absolute loader salt yükleyici
abstract özet
abstract soyut
abstract syntax tree soyut sözdizim ağacı
accelerate hızlandırmak
acceleration ivme
accept onaylamak
accesibility erişilirlik
accesible erişilir
access erişmek
access erişim
access method erişim yöntemi
accessory donatı
access time erişim süresi
accumulate biriktirmek
accumulator birikeç
accumulator-bus birikeç yolu
accuracy doğruluk
acknowledge alındılamak
acknowledge character alındı damgası
acknowledgement alındı
acoustic yankılanım (ad)
acoustic yankılanımlı (s)
acoustic coupler yankılanımlı bağlayıcı
acronym kısaad
action bar menü çubuğu
activate etkinleştirmek
active etkin
activity etkinlik
activity counter işleklik sayacı
activity ratio işleklik oranı
actuator erişim düzeneği
adapt uyarlamak
adapter bağdaştırıcı
added value katma değer
addend toplanan
address adres
address bus adres yolu
address conversion adres dönüştürme
addressee alıcı
address translation adres dönüştürme
adhoc (query) anlık (sorgu)
adjacent bitişik
adjust ayarlamak
administratori manager yönetici
adopt edinmek
advance ilerlemek
advanced gelişmiş
advanced ileri
advantage yarar kazanımı
after-image değişiklik sonrası kopya
agent aracı
aggregate kümelemek
aid yardım
alarm uyarı
alarm clock çalar saat
alert uyarmak
alert (n) uyarı
algorithm algoritma
algorithm Harzemli Yolu
alias arma
alias öteki ad
align hizalamak
all tümü
all authority tam yetki
all caps tümü büyük harf
allocatable resource ayrılabilir kaynak
allocate ayırmak
allocation unit yerleşim birimi
all-points addressable tüm noktaları adreslenir
all rights reserved tüm hakları saklıdır
alphabet abece
alphabetic abecesel
alphanumeric abecesayısal
alter değiştirmek
alternate, alternative öteki
alternate character set öteki karakter seti
alternate code page öteki kod sayfası
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
alternate current, alternating current dalgalı akım
alternate track yedek iz
alternating dalgalı
alternative seçenek
alternative öteki
Alt Gr key Alt Gr tuşu
Alt key Alt tuşu
AM (12 saatlik zaman biçimi) ÖÖ (Öğleden Önce)
American National Standards Institute Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
ampersand ve imi
amplifier yükselteç
amplitude genlik
analog örneksel
analog-to-digital converter(ADC) örnekselden sayısala dönüştürücü
analogy örnekseme
analysis çözümleme
analyzer çözümleyici
anchor point demir atma noktası
animate canlandırmak
animation canlandırma
annotation ek açıklama
answerback karşılık vermek
anticipatory buffering önceden ara belleğe alma
anticipatory paging önceden sayfalama
anticlockwise, counter clockwise saat yönünün tersi
antistatic durağan olmayan
antonyms karşıt anlamlılar
aperture açıklık
apostrophe kesme imi
appear görünmek
append sona eklemek
appendix ek
application uygulama
application enabling uygulama altyapısı sağlama
application program uygulama programı
application requester uygulama istemcisi
application server uygulama sunucusu
application software uygulama yazılımı
apply uygulamak
approve onaylamak
approximate yaklaşık
Arabic numbers Arap sayıları
arbitrary isteğe bağlı
arc yay
architecture mimari
archive belgelik
area alan
area chart alan çizgesi
argument bağımsız değişken
arithmetic aritmetik
arrange düzenlemek
array dizi
arrival sequence access path geliş sıralı erişim yolu
arrow ok
arrow head ok ucu
arrow key ok tuşu
article yazı
artificial yapay
artificial intelligence yapay anlayış
artwork çizim
ascender harfin üst çıkıntısı
ascending artan
ascending order artan sıra
ascent harfin üst çıkıntısı
aspect ratio en boy oranı
assembler çevirici
assembly çevirme
assembly language çevirici dili
assign atamak
assignment (n) atama
assignment statement atama deyimi
assistance yardım
assocation birlik
associate ilişkilendirmek
association ilişki
associative memory çağrışımlı bellek
assume varsaymak
assumption varsayım
assurance güvence
asterisk yıldız imi
asymmetric bakışımsız
asynchronous zamanuyumsuz
attach (hardware) bağlamak
attachment ek
attachment (hardware) bağlantı
attach (software) iliştirmek
attended operation gözetimli işletim
attention uyarı
attention dikkat
attenuation zayıflama
attribute öznitelik
audible sesli
audio ses
audio işitsel
audio tape ses şeridi
audit denetlemek
audit trail denetleme izi
authenticate doğrulamak
authentication kimlik denetimi
authority yetke
authorization yetki
authorize yetkilendirmek
authorized yetkili
auto adjust özdevimli ayar
auto answer özdevimli yanıt
auto, automatic, automatically özdevimli
auto call özdevimli çağırma
autocorrelation öz ilinti
auto-dim özdevimli görüntü karartma
auto-dim interval karartma için bekleme süresi
auto-feed özdevimli besleme
auto link özdevimli bağ/bağlantı
auto logon özdevimli bağlantı
automata özdevinir
automated teller machine özdevimli vezne
automatic Startup özdevimli başlama
automation özdevinim
autosave özdevimli kaydetme
autosave frequency özdevimli kaydetme sıklığı
auto select özdevimli seçme
auto Update özdevimli güncellemek
auxiliary yardımcı
auxiliary storage yardımcı bellek
availability kullanılırlık
available kullanılır
average ortalama
axis eksen
axis translation line eksen kaydırma çizgisi
babble parazit
background artalan
background job artalan işi
backlighted, backlit arkadan aydınlatmalı
backlog birikim
backout geri çekmek
backslash ters eğik çizgi
back space geriletmek
backspace key geri tuşu
backtab geri sekme
back tracking gerileme
backup yedek
back up yedeklemek
backup yedeklemek
back up copy yedek kopya
back up frequency yedekleme sıklığı
backward geriye
backwards compatibility geriye uyumluluk
badge kimlik kartı
bad sector bozuk kesim
balance kalan
balance dengelemek
band bant
band printer kuşak yazıcı
bandwidth bant genişliği
bank sıra
bank select sıra seçimi
banner büyük başlık
bar çubuk
bar) çizge
bar chart çubuk çizim
barcode çubukkod
bar code slot reader yuvalı çubukkod okuyucu
bar code wand çubukkod okuma kalemi
base taban
base address taban adresi
baseband ana bant
baseline taban çizgisi
base register taban yazmacı
basic temel
batch toplu
batch file toplu iş
batch file toplu iş kütüğü
batch file toplu kütük
batch job toplu iş
batch processing toplu işlem
battery akü
battery pil
battery pack pil takımı
baud baud
baud rate baud hızı
beam ışın
beep bip
before-image değişiklik öncesi kopya
Beginner s All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC (programlama dili)
bell zil
belt kuşak
benchmark karşılaştırmalı değerlendirme
benchmark test karşılaştırmalı değerlendirme deneyi
best fit uygun
bias sapmak
bias yanlılık
bibliography kaynakça
bidirectional iki yönlü
bin sele
binary ikili
binary code ikili kod
binary-coded decimal ikili kodlanmış onlu
binary digit ikili sayı
binary file ikili kütük
binary search bölerek arama
bind bağlamak
binding margins cilt payı boşluğu
bin feed seleden besleme
bionics dirimkurgu
bipolar iki kutuplu
bistable iki durumlu
bit ikil
bit map ikil eşlemi
bitmapped ikil eşlemli
bits per character ikil/karakter
bits per second ikil/saniye
black-and-white ak kara
blank boş
blank boşluk
blank character boşluk karakteri
blanket örtü
blink yanıp sönme
block copy öbek kopyalama
block delete öbek silme
block, group öbek
block move öbek taşıma
block selection öbek seçimi
board çevrim kartı
body gövde
boilerplate text ortak metin
bold kalın
bold koyu
boldface kalın
bookmark yer imi
bookmarked area yer imli alan
Boolean Boole
Boolean algebra Boole cebri
Boolean character Boole damgası
Boolean instructions Boole komutları
Boolean operator Boole işleci
boot önyüklemek
bootstrap önyükleme
border sınır
bottom alt
bottom margin alt kenar boşluğu
bottom-up parsing aşağıdan yukarıya ayrıştırma
bottom-up programming aşağıdan yukarıya programlama
bounce yansıma
boundary sınır
boundary condition sınır koşulu
boundary value sınır değer
box kutu
boxed paragraph kutulanmış paragraf
brace kaşlı ayraç
bracket köşeli ayraç
branch dallanmak
branch şube
branching dallanma
break kesmek
breakdown aksaklık
breakdown döküm
break-even point başabaş noktası
breaking link bağlantı kesme
breakpoint kesme noktası
bridge köprü
brightness parlaklık
bring to front öne getirmek
broadband, wideband geniş bant
broadcast yayımlamak
broken word bölünmüş sözcük
browse göz atmak
brush fırça
bubble board kabarcık bellek kartı
bubble memory kabarcık bellek
bubble sort elemeli sıralama
bucket kova
buffer arabellek
buffering arabelleğe alma
buffer (proje yönetimi) yedek zaman aralığı
bug yanlış
built-in yerleşik
bulk yığın
bulk storage yığın bellek
bullet madde imi
bulleted list madde imli liste
bulleted paragraph madde imli paragraf
Bulletin Board Services Duyuru Tahtası Hizmetleri
burned-in image izi kalan görüntü
burn-in yazmak
burst kağıt ayırmak
burster kağıt ayırıcı
burst mode tekil kip
bus yol
business case olurluk incelemesi
bus mouse seri (dizisel) bağlantılı fare
busy kullanımda
button, pushbutton düğme
by default, default varsayılan
bypass atlamak
byte sekiz ikil
cabinet dolap
cable kablo
cache buffer ön arabellek
cache, memory cache önbellek
caching önbelleğe alma
calculate hesaplamak
calculator hesap makinesi
calendar takvim
calibrate ayarlamak
call çağırmak
call çağrı
callback geri çağırmak
cancel vazgeç
cancel button vazgeç düğmesi
capability yetenek
capacity sığa
capital büyük harf
capitalization büyük harfe çevirme
capitalized letter büyüğe çevrilmiş harf
capital letter büyük harf
caps lock büyük harf kilidi
caption başlık
capture yakalamak
carbon copy bilgi için
carbon copy list bilgilendirilecekler listesi
card kart
cardinal number sayal sayı
caret düzeltme imi
carriage return satırbaşı
carrier taşıyıcı
carrier return yeni satırbaşı
carry elde
cartridge kutucuk
cartridge tape unit kutucuk teyp birimi
cascade basamaklamak
CASE Computer Aided Systems Engineering
case conversion büyük küçük harf dönüşümü
case sensitive büyük ve küçük harfe duyarlı
case study örnek olay incelemesi
cash nakit
cash register yazar kasa
cassette kaset
catalog katalog
category ulam
cathode ray tube katot ışınlı tüp
CD burner CD yazıcı
CD-ROM CD-ROM
CD-ROM driver CD-ROM sürücü
CD-ROM-Player CD-ROM-Okuyucu
cell göze
cell protection göze koruması
cell range göze erimi
center merkez
center alignment ortalama
centimeters santimetre
central merkezi
central processing unit ana işlem birimi
certificate, certification onay belgesi
chained file zincirleme kütük
chained list zincirleme liste
chaining zincirleme
change değiştirmek
channel kanal
channel-attached kanala bağlı
chapter bölüm
Chapter Heading Bölüm Başlığı
chapter heading bölüm başlığı
character damga
characteristic, feature özellik
character recognition karakter tanıma
character set karakter kümesi
characters per inch karakter/inç
character string damga dizgisi
chart (pie çizge
check denetim
check sağlama
check bit sağlama biti
check box onay kutusu
check digit sağlama sayısı
check mark onay imi
checkpoint denetim noktası
checkpoint/restart procedure denetim noktası/yeniden başlatma yorda
checksum sağlama toplamı
child alt
chip yonga
choice seçim
choose seçmek
cipher şifrelemek
circle çember
circle dönge
circuit çevrim
circuit switching çevrim anahtarlama
circular reference çevrimsel gönderme
clamp kıskaç
classification sınıflama
classify sınıflamak
clause yantümce
clear temizlemek
clearance yetki
clear session şifresiz oturum
click tıklatmak
client istemci
client/server istemci/sunucu
client/server application istemci/sunucu uygulaması
clip kırpma
clipart kırpıntı çizge
clipboard pano
clock saat
clocking saatle denetim
clock pulse, clock signal saat vurumu
clock rate saat vurum sıklığı
clockwise saat yönü
close kapatmak
close box kapatma kutusu
closed cycle control system kapalı çevrimli denetim sistemi
closed loop kapalı döngü
closedown kapanış
closed routine kapalı yordam
closing parenthesis sağ ayraç
cluster küme
coated kaplanmış
coaxial eşeksenli
code kod
code page kod sayfası
code page switching kod sayfası değiştirme
code point kod noktası
coefficient katsayı
coil sargı
coincidence çakışma
cold start soğuk başlatma
collapse(to) daraltmak
collate harmanlamak
collating sequence harmanlama sırası
collision çarpışma
collision detection çarpışma algılaması
colon alignment iki noktaya göre hizalama
color renk
color graphics renkli grafik
color graphics adapter Renkli Grafik Bağdaştırıcı
color map renk eşlemi
color palette renk paleti
color wheel renk tekeri
column dikeç
column boundaries dikeç sınırları
column break dikeç sonu
column heading dikeç başlığı
column marker dikeç imi
column width dikeç genişliği
combination birleşim
combination box birleşik giriş kutusu
combination key birleşik tuş
combine birleştirmek
comma virgül
comma alignment virgüle göre hizalama
comma delimited virgülle sınırlanmış
command komut
command check komut hatası
command file komut kütüğü
command interpreter komut yorumlayıcı
command key komut tuşu
command language komut dili
command line komut satırı
command menu komut menüsü
command prompt komut istemi
command sequence komut dizisi
comment açıklama
commit üstlenmek
common (adj) ortak
common area, common field ortak alan
Common Programming Interface Ortak Programlama Arabirimi
Common User Access Ortak Kullanıcı Erişimi
communication iletişim
communications manager iletişim yöneticisi
communications port iletişim kapısı
communucation line iletişim hattı
communucation link iletişim bağlantısı
communucation network iletişim ağı
compact computer tek parça bilgisayar
compact disc yoğun disk
compaction sıkıştırma
compact list aralıksız liste
compact system küçük boyutlu sistem
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
comparator karşılaştırıcı
compare karşılaştırmak
compatibility uyumluluk
compatible uyumlu
compilation derleme
compile derlemek
compiler derleyici
compiler generator derleyici üreteci
complement tümleyici
complex karmaşık
complex number karmaşık sayı
component bileşen
composite birleşik
composite key birleşik anahtar
compound bileşik
Compound Document Architecture Bileşik Belge Mimarisi
compress sıkıştırmak
compressed file sıkıştırılmış kütük
compressed text sıkıştırılmış metin
compression sıkıştırma
compromise uzlaşma
computational linguistics bilişimsel dilbilim
compute hesaplamak
computer bilgisayar
Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
Computer Aided Manufacturing Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
computer center bilgisayar merkezi
computer conferencing bilgisayar aracılığıyla toplantı
computer crime bilgisayar suçu
Computer Integrated Manufacturing Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
computerize bilgisayara uyarlamak
computerized numerical control bilgisayarlı sayısal denetim
computerized office bilgisayarlı ofis
computer science bilgisayar bilimi
concatenate bitiştirmek
concatenated field bitiştirilmiş alan
conceptual kavramsal
concrete somut
concurrent koşutzamanlı
condense yoğunlaştırmak
condensed print, compressed print sıkıştırılmış yazdırma
condition koşul
conditional instruction koşullu yönerge
conditional transfer koşullu aktarma
conduit kablo borusu
confidential gizli
configuration yapılanış
configurator konfigürasyon tanımlayıcı
configure yapılandırmak
confirm doğrulamak
conflict çelişmek
congestion tıkanıklık
conjunction birleşme
connect bağlamak
connection bağlantı
connectivity bağlanırlık
connector bağlayıcı
consecutive ardışık
consistency tutarlılık
console işletmen uçbirimi
constant değişmez
constrain kısıtlamak
constraint kısıt
contact değmek
container kap
content içerik
contention çekişme
contents içindekiler
context bağlam
context-free bağlam duyarsız
context sensitive bağlama duyarlı
contextual help bağlamsal yardım
contiguous bitişik
continuation sürdürme
continuation character sürdürme karakteri
continue sürdürmek
continuous sürekli
continuous feed sürekli besleme
continuous paper sürekli kağıt
contractor yüklenici
contrast karşıtlık
contrast control karşıtlık ayarı
control denetlemek
control ball imleç denetim topu
control character denetim karakteri
control codes denetim kodları
controller denetleyici
control menu denetim menüsü
control panel denetim masası
convention kural
conventional geleneksel
convergence yakınsama
conversational etkileşimli
conversion dönüştürme
convert dönüştürmek
converter dönüştürücü
convex dışbükey
cooperative processing işbirlikli işlem
coordinate eşgüdüm sağlamak
coordinate konaç
coordination eşgüdüm
coordinator eşgüdümcü
coprocessor yardımcı işlemci
copy kopyalamak
copy protection kopya koruması
copyright telif hakkı
cord kablo
core (memory) çekirdek
corequisite yankoşul
co-resident birlikte yerleşik
corner köşe
correct doğru
correction düzeltme
corrective maintenance onarım
correlation ilinti
correspondence yazışma
corresponding ilişkin
corruption bozulma
cost-effective uygun maliyetli
count saymak
counter sayaç
country ülke
coupler bağlaştırıcı
coupling bağlaşım
cover page kapak sayfası
create yaratmak
criteria ölçüt
critical kritik
critical path kritik yol
Critical Path Method (CPM) kritik yol yöntemi
crop marks kırpma imleri
cropping kırpma
cross-domain etki alanları arası
crosshair cursor, hair cross cursor ince artı imleci
cross reference çapraz başvuru
crosstalk yanses
cryptanalist şifre çözümleyici
cryptographic şifrelemeyle ilgili
cryptography şifreleme
CUA architecture CUA mimarisi
cumulative birikimli
cumulative error birikimli hata
currency para birimi
currency symbol para birimi simgesi
current akım
current yürürlükteki
current date günün tarihi
current directory yürürlükteki dizin
current document yürürlükteki belge
current drive yürürlükteki sürücü
current library yürürlükteki kitaplık
current release son yayım
current time şu anki saat
cursor imleç
cursor control keys imleç denetim tuşları
cursor movement key imleç yön tuşu
curve eğri
customer müşteri
customer setup müşterice kurulan
customizable uyarlanır (isteğe)
customize uyarlamak (isteğe)
custom, private, special özel
cut kesmek
cut and paste kesmek ve yapıştırmak
cut form yaprak
cut off kesmek
cut sheet yaprak
cut sheet feeder yaprak besleyici
cybernetics güdümbilim
cycle dönüş
cycle stealing dönüş çalma
cycle time dönüş süresi
cyclic dönüşsel
cyclic redundancy check dönüşsel artıklık denetimi
cylinder silindir
daily (adj.) günlük
daisy-chain papatya dizimi
daisy wheel printer papatya çarklı yazıcı
damage zarar vermek
dash çizgi
dashed line kesikli çizgi
data veri
data access veri erişimi
data bank veri bankası
database veritabanı
data base, database (DB) veri tabanı
database integrity veritabanı bütünlüğü
database management system(DSMS) veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
data bus veri yolu
data collection terminal veri toplama uçbirimi
data communucation veri iletişim
datacommunucations veri iletişimi
data communucations equipment(DCE) veri iletişim donatımı
data dictionary veri sözlüğü
data dispenser veri dağıtıcısı
data document veri belgesi
data entry veri girişi
data file veri kütüğü
Data-flip-flop veri yazbozu
data fork veri çatalı
data integrity veri bütünlüğü
data interchange format veri değişim biçimi
data link veri bağlantısı
data management veri yönetimi
data model veri modeli
data processing bilgi işlem
data processing center bilgi işlem merkezi
data protection veri koruma
data rate veri hızı
data receiver veri alıcı
data record veri tutanağı
data reduction veri azaltma
data reference veri gönderisi
data reference line veri taban çizgisi
data repository veri havuzu
data security veri güvenliği
data set kütük
datasheet veri sayfası
data signalling rate veri iletişim hızı
data sink veri biriktirici
data source veri kaynağı
data storage density veri saklama yoğunluğu
data storage unit veri saklama birimi
data structure veri yapısı
data tablet veri tableti
data text, datatext veri metni
data/text merge veri/metin birleştirme
data transcription veri çevriyazımı
data transfer veri aktarımı
data transfer rate veri aktarım hızı
data transmission veri iletimi
data type veri türü
date tarih
date format tarih biçimi
day gün
deactivate etkinliğini kaldırmak
deadline son gün
deadlock kilitlenme
deallocate serbest bırakmak
debug yanlış ayıklamak
debugger yanlış ayıklayıcı
debugging yanlış ayıklama
decentralized dağıtılmış
decimal ondalık
decimal onlu
decimal aligned ondalık ayırıcı hizalı
decimal alignment ondalık ayırıcıya göre hizalama
decimal character ondalık karakter
decimal place ondalık basamak
decimal point ondalık ayırıcı
decimal tabs ondalık sekmeler
decimal tabstop ondalık sekme durakları
decimal value ondalık değer
decipher şifre çözmek
decision karar
decisional database karar veri tabanı
deck deste
declaratives bildirim deyimleri
declare bildirmek
decode kod çözmek
decompile kaynak koda dönüştürme
decompress sıkıştırılmışı açmak
decrease (to) azaltmak
decrement azaltmak
decrement azalma miktarı
decrypt şifre çözmek
dedicate adamak
dedicated adanmış
default value varsayılan değer
defer ertelemek
define tanımlamak
definite kesin
definition tanım
definition tanımlama
deflection yön saptırma
deflector saptırıcı (yön)
defragment birleştirmek, bütünle(ş)mek
degradation bozulma
degree derece
delay geciktirmek
delay time gecikme süresi
delegate yetki aktarmak
delete silmek
Delete key Sil tuşu
deletion mark silme imi
delimiter sınırlayıcı
delivery teslim
Del key Sil tuşu
demand istem
demand multiplexing istem çoklama
demand paging sayfalı görüntü bellek yönetimi
demodulate kip çözmek
demodulator kip çözücü
demonstration gösteri
demote (to) indirgemek
demount bağlantıyı kaldırma
denominator (re: fractions) payda
density yoğunluk
dependent bağımlı
derivation türetme
descender harfin alt çıkıntısı
descending azalan
descending order azalan sıra
descent harfin alt çıkıntısı
description betimleme
deselect seçimi kaldırmak
deselect all tüm seçimleri kaldırmak
design tasarım
design tasarlamak
designation belirtme
desk masa
desk accessory masa donatısı
desktop masaüstü
desktop manager masaüstü yöneticisi
desktop pattern masaüstü deseni
desktop publishing masaüstü yayıncılık
destination varış
destination address varış adresi
destructive yıkıcı
destructive read silici okuma
detache ayırmak
detail ayrıntı
detail report ayrıntı raporu
detectable algılanır
determinant belirteç
develop geliştirmek
developer geliştirici
development tool geliştirme aracı
device aygıt
device driver aygıt sürücü
device independent aygıttan bağımsız
device token aygıt simgesi
diacritical mark vurgu imi
diagnose tanılamak
diagnosis tanı
diagnostic message tanı iletisi
diagonal köşegen
diagram çizge
dial çevirmek
dialed line çevirmeli hat
dialog box iletişim kutusu
dial tone çevir sesi
dial-up terminal çevirmeli uçbirim
dictionary sözlük
digit sayı
digit basamak
digital sayısal
digitize sayısallaştırmak
digitizer sayısallaştırıcı
dim soluk
dimension boyut
dimmed soluk
dimmer switch karartma ayarlı anahtar
diode diyot
direct doğrudan
direct access doğrudan erişim
direct access storage device doğrudan erişimli saklama aygıtı
direct address doğrudan adres
direct address dolaysız adres
direct current doğru akım
direction yön
direction keys yön tuşları
direct memory access (DMA) doğrudan bellek erişimi
directory dizin
directory listing dizin içerik listesi
directory location dizin yeri
directory tree dizin ağacı
direct slot doğrudan yuva
disable seçilemez kılmak
disabled seçilemez kılınmış
disadvantage yarar yitimi
disappear yok olmak
disassemble tersine çevirme
disaster olağanüstü durum
disaster yıkım
disaster recovery yıkım onarımı
discard atmak
discipline öğreti
disconnect bağlantıyı kesmek
discontinious süreksiz
discrete ayrık
discrimination ayrım
disk disk
disk array disk dizisi
disk drive disk sürücü
disk error disk hatası
diskette-only system yalnız disketli sistem
disk full disk dolu
disk mirroring, DASD mirroring disk ikizleme
disk operating system disk işletim sistemi
disk pack değişir disk paketi
disk space disk alanı
disk stripping disklere bölüştürme
disk unit disk birimi
disk volume disk birimi
dispatch dağıtmak
dispersant seyreltici
displace yerini değiştirmek
displacement uzaklık
display görüntülemek
display adaptor görüntü (birimi) sürücüsü
display as printed yazıldığı gibi görüntüle
display card görüntü (birimi) kartı
display driver görüntü (birimi) sürücüsü
display memory görüntü (birimi) belleği
display monitor görüntü birimi
display point görüntü öğesi
display screen Görüntü ekranı
display station görüntü (birimi) işistasyonu
display (unit) görüntü birimi
display workstation görüntü (birimi) işistasyonu
disposition kütük işleme durumu
distance uzaklık
distortation çarpıklık
distribute dağıtmak
distributed dağıtımlı
distributed data base dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing dağıtımlı bilgi işlem
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed system dağıtımlı sistem
distribution list dağıtım listesi
distributor dağıtıcı
dither titremek
divide bölmek
dividend bölünen
division bölme işlemi
division line (re: fractions) kesir çizgisi
Division Mark Bölüm imi
division (math) bölüm
divisor bölen
document belge
document belgelemek
documentation belgeleme
Document Contents Architecture Belge İçerik Mimarisi
document dictionary belge sözlüğü
document format belge biçimi
Document Interchange Architecture Belge Değiştokuş Mimarisi
document library belge kitaplığı
document management belge yönetimi
document mode belge kipi
document name belge adı
document of understanding(DOU) ortak anlayış belgesi
document retrieval belge erişim
document template belge örneği
document window belge penceresi
domain etki alanı
domain tanım kümesi
done bitti
DOS prompt DOS komut istemi
dot nokta
dot pitch nokta uzaklığı
dots per inch inç başına nokta sayısı
dotted line noktalı çizgi
dotted underline noktalı altçizgi
double çift
double-byte character set(DBCS) çift sekizli karakter kümesi
double click çift tıklatma
double close quote çift kapama tırnağı
double-density disk çift yoğunluklu disk
double open quote çift açma tırnağı
double precision çift duyarlıklı
double sided diskette çift yüzlü disket
double-sided pages çift yüzlü sayfalar
double-sided printing çift yüzlü baskı
double space çift aralık (satır aralığı)
double-spacing çift aralık bırakma
double underline çift altçizgi
doubleword çiftsözcük
down aşağı
down bozuk
down arrow aşağı ok
downline uca doğru
download yüklemek
downloadable fonts yüklenir yazıyüzleri
downsizing küçültme
downstream aşağı akım
downstream load yüklemek (aşağı)
down time bozuk kalma süresi
draft taslak
draft mode taslak kipi
draft printing taslak baskı
draft quality taslak niteliği
drag sürüklemek
drag and drop sürükle-bırak
drag and drop sürükleyip bırakmak
drag select sürükleyerek seçmek
drawer çekmece
drawing çizim
drawing character çizim karakteri
drawing ruler çizim cetveli
draw (to) çizmek
drift sapma
drive sürmek
drive designator, drive designator sürücü göstergesi
drive letter sürücü adı
driver, drive sürücü
drop bırakmak (fare)
drop iptal etmek
drop-down açılan
drop-down list açılan liste
drop-down menu açılan menü
drop embed katmayı iptal et
drop Messages iletileri iptal et
drop point bırakılan nokta
dual çift
dual floppy system çift disket sürücülü sistem
dual processor çift işlemci
due date son tarih
dumb terminal programlanmaz uçbirim
dummy kukla
dummy device kukla aygıt
dummy variable kukla değişken
dump dökmek
duplex çift yönlü
duplicate çoğaltmak
duplication çoğaltma
duplicator çoğaltıcı
duration süre
dynamic devingen
dynamic address translation devingen adres dönüştürme
Dynamic Data Exchange Devingen Veri Alışverişi
dynamic linking devingen bağlantı
Dynamic Link Library Devingen Bağlı Kitaplık
dynamic priority devingen öncelik
dynamic programming devingen programlama
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
dynamic storage allocation devingen bellek ayırma
echo yankı
edge kenar
edit düzenlemek
edition basım
editor düzenleyici
effective etkin
effective geçerli olan
efficiency verimlilik
eject çıkartmak
elapsed time geçen süre
Electronic Cash Register Elektronik Yazarkasa
electronic mail elektronik posta
element öğe
eligible seçilebilir
ellipsis üç nokta
embed gömmek
embedded object gömülü nesne
em-dash uzun çizgi
emergency ivedi durum
emission yayma
emit yaymak
emphasize vurgulamak
empty boş
emulate öykünmek
emulation öykünüm
emulation program öykünüm programı
emulator öykünücü
enable seçilir kılmak
enabled seçilir kılınmış
encapsulation sarma
enclose kapsamak
enclosure kapsam
encode kodlamak
encrypt şifrelemek
end bitirmek
en-dash orta çizgi
End key Son tuşu
end user son kullanıcı
energy enerji
engineering change teknik değişiklik
enhance geliştirmek
enhanced geliştirilmiş
Enhanced Graphics Adapter Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
enhanced keyboard geliştirilmiş klavye
enhanced mode geliştirilmiş kip
enlarge büyütmek
enqueue kuyruğa koymak
enter girmek
Enter key Gir tuşu
enterprise kuruluş
enterprise şirket
entity varlık
entry giriş
entry point giriş noktası
envelope zarf
envelope zarflamak
envelope creation zarf hazırlama
envelope feeder zarf besleyici
environment çevre
environment variable çevre değişkeni
epilogue sonsöz
equalization eşitleme
equal sign eşit imi
equation denklem
equation editor denklem düzenleyici
equipment donatım
equivalent eşdeğer
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
erase silmek
eraser silgi
ergonomics ergonomi
error hata
error handling yanlışları işleme
error log hata günlüğü
error Message hata iletisi
error recovery hatadan kurtulma
escape kaçmak
escape sequence kaçış tuşu dizisi
escaping key kaçış tuşu
Esc key Esc tuşu
Ethernet Ethernet
even çift
even number çift sayı
event olay
event driven olaya dayalı
everyone herkes
evoke çağırmak
exception kural dışı durum
exception handling kural dışı durum işleme
exception message kural dışı durum iletisi
exchange (noun) değişim
exchange (verb) değişmek
exclude dışlamak
exclusive or dışlayan ya da
executable yürütülür
execute yürütmek
execution time yürütme zamanı
executive information system üstyönetim bilişim sistemi
exercise alıştırma
existing varolan
exit çıkmak
expand genişletmek
expanded genişletilmiş
expanded memory genişletilmiş bellek
expansion board, expansion card genişletme kartı
expansion gate feature genişletme geçiti aksamı
expansion slot genişletme yuvası
expert system uzman sistem
expiration date son kullanma tarihi
explicit belirtilmiş
exploded pie ayrılmış dilim
exponent üst
exponential üstel
export (noun) dışarı aktarım
export (verb) dışarı aktarmak
expression anlatım
expression(mat) deyim
extend genişletmek
extend uzatmak
extended characters ek damgalar
extended character set genişletilmiş damga kümesi
extended keyboard genişletilmiş klavye
extended memory uzatılmış bellek
extension uzantı (dosya adları)
extension cord uzatma kablosu
extension (telephone) iç hat
external dış
externally described data dışarda tanımlanan veri
externally described file dışarda tanımlanan kütük
external modem dış modem
external storage dış saklama birimi
extract seçip çıkartmak
extreme uçdeğer
facility olanak
factor katsayı
factor çarpan
factor etmen
fail başarısız olmak
failure bozukluk
FALSE yanlış
fast path key kestirme yol tuşu
fatal error onulmaz yanlış
fault aksaklık
fault tolerant aksaklığa dayanıklı
fax faks göndermek
faximile faks
feasibility olurluk
feasibility study olurluk incelemesi
feature code parça kodu
feed besleme
feedback geribildirim
fetch getirmek
fiber optic optik lif
field alan
field installable yerinde kurulur
figure şekil
figure caption şekil açıklaması
file kütük
fill doldurma
fill character doldurma karakteri
fill pattern doldurma deseni
filter süzgeç
filter süzmek
final son
find bulma
find and replace bul ve değiştir
firmware bellenim
fit uymak
fit to page sayfaya sığdır
fix düzeltmek
fixed değişmez
fixed disk sabit disk
fixed point sabit noktalı
fixed spaced font değişmez aralıklı yazıyüzü
fix level düzeltme düzeyi
flag (noun) bayrak
flag (verb) bayrak kaldırma
flash yanıp sönmek
flexible esnek
flexible disk, floppy, floppy disk, diskette disket
flicker titrek ışıltı
flip çevirme
flip-flop ikidurumlu
floating kayan
floating-point kayan noktalı
floppy disk drive disket sürücü
flow akış
flow akmak
flow chart akış çizimi
fluid akışkan
flush yaslamak
flush (buffer etc.) temizlemek
flush left sola yaslamak
flush Right sağa yaslamak
folder kap
folio yaprak
font yazıyüzü
foot ayak
footer sayfa altlığı
footing altlık
footnote dipnot
footprint kapladığı alan
force zorlamak
force start zorlamalı başlatma
forecast kestirim
forecast kestirmek
foreground önalan
form biçim
form form
format biçim
format biçimlemek
form feed form besleme
formula ilinti
forward iletmek
forward ileri(ye)
fraction üleşke
fragment parçalanmak
frame çerçeve
frame kare (film karesi)
free boş
freehand serbest el
free memory boş bellek
freeze(to) dondurmak
frequency sıklık
friction sürtünme
front end ön uç
full dolu
full tüm
full duplex çift yönlü
full path tüm yol
full pathname tüm yol adı
full resolution tüm çözünürlük
full screen tüm ekran
full screen editing tüm ekranda düzenleme
fullword tümsözcük
function işlev
functional işlevsel
function key işlev tuşu
fuse sigorta
gallery sergi
gap aralık
gap analysis ayrım çözümleme
garbage anlamsız veri
gate geçit
gateway ağ geçidi
gather toplamak
general genel
generate üretmek
generation kuşak
generator üreteç
generic soysal
generic search soysal arama
get almak
global genel
glossary terimler sözlüğü
go-ahead ilerlemek
go to git
grab(to) kavramak
gradation geçişme, dereceleme
grade derece
grammar dil bilgisi
graph çizge
graphic çizge
graphic çizgesel
graphical çizgesel
graphics çizgeleme
gray level gri düzeyi
gray scale gri ölçeği
grid ızgara
gridlines ızgara çizgileri
grounding topraklama
guest konuk
guidance yol gösterme
guide kılavuz
guideline yönerge
gutter cilt payı
half-duplex yarı çift yönlü
halfword yarımsözcük
halt durmak
handle tanıtıcı (değer)
handler işleyici
handling işleme
handshake anlaşma
handwriting support elyazısı desteği
hanging indent asılı girinti
hard card disk kartı
hard copy basılı kopya
hard disk disk
hard hyphen istenen kısa çizgi
hard page break istenen sayfa sonu
hard sector fiziksel kesim
hard space istenen boşluk
hard stop anında durdurmak
hardware donanım
hardware check donanım aksaklığı
hardware requirements donanım gereksinimleri
hardwired fiziksel bağlantılı
head kafa
head crash kafa arızası
header sayfa başlığı
header label önetiket
heading başlık
headphone kulaklık
headphone jack kulaklık çıkışı
heat ısı
heat sink ısı alıcı
height yükseklik
help yardım
help desk yardım masası
help for HELP yardım kullanımı
help index yardım dizini
heterogeneous computer network türdeş olmayan bilgisayarlar ağı
heuristic buluşsal
heuristics buluşsal yöntemler
hexadecimal numbering system onaltılı sayı sistemi
hidden gizli
hidden file gizli kütük
hide gizlemek
hierarchical sıradüzensel
hierarchy sıradüzen
high yüksek
high density yüksek yoğunluklu
high end üst uç
high-level language üst düzey dil
highlight (to) vurgulamak
high performance file system yüksek başarımlı kütük sistemi
high resolution yüksek çözünürlük
highway anayol
hint ipucu
history file geçmiş kütüğü
history log geçmiş günlüğü
hold tutmak
hold down (re:mouse button or key) basılı tutmak
hole delik
home directory ana dizin
homogeneous computer network türdeş bilgisayarlar ağı
horizontal yatay
host computer anasistem
hot key geçiş tuşu
hotline yardım hattı
hot link sıcak bağ
hour glass kum saati
housekeeping toparlama
hub göbek
hue renk özü
hypertext yardımlı metin
hyphen kısa çizgi
hyphenate sözcük bölmek
ID number kimlik numarası
I/O G/Ç (bkz. Giriş/Çıkış)
icon simge
identical, same özdeş
identification kimlik
identifier tanıtıcı
identity kimlik
identity özdeşlik
idle boş duran
idle loop işlevsiz döngü
ignore yoksaymak
illegal geçersiz
image görüntü
image processing görüntü işlem
imaginary sanal
immediate data anlık veri
impact vuruş
impact printer vuruşlu yazıcı
impedance özdirenç
imperative zorunlu
implement(to) gerçekleştirmek
implicit örtülü
implied örtük
important önemli
import (noun) içeri aktarım
import (verb) içeri aktarmak
improved iyileştirilmiş
inactive etkin olmayan
in-basket gelen sepeti
inbound gelen
inbox gelen kutusu
inch parmak
include içermek
inclusive içeren
incoming gelen
increase artırmak
increment artırma
increment artma miktarı
incremental backup artımlı yedekleme
indent girinti
indent girintili yazmak
indentation girintili yazma
indented girintili yazılmış
indented list girintili liste
indented paragraph girintili paragraf
independent bağımsız
index dizin
indicate göstermek
indicator gösterge
indirect dolaylı
indirect ddress dolaylı adres
indoor yapı içi
inference çıkarsama
infinite sonsuz
info bilgi
informatics bilişim
information bilgi
informational database bilgilendirici veri tabanı
information frame bilgi iletim birimi
information service bilişim hizmeti
information technology bilişim teknolojisi
infrared kızılötesi
inherent içsel
inherit kalıt almak
inheritance kalıt
initial başlangıç
initial ilk
initialize sıfırlamak
initialize başlangıç durumuna getirmek
initialize ilklendirmek
initials baş harfler (bir ismin)
initiate başlatmak
ink jet printer mürekkep püskürtmeli yazıcı
inoperable time işletim dışı süre
input giriş
input girdi
input device giriş aygıtı
input/output giriş/çıkış
inquiry sorgu
insert araya eklemek
insert (disket) takmak (disket)
insertion point ekleme noktası (araya)
inside
install kurmak
install yüklemek
installation kuruluş
instruction komut
instruction yönerge
instruction set komut kümesi
instrument araç
insufficient yetersiz
integer tamsayı
integrate tümlemek
integrated tümleşik
integrated circuit tümleşik devre
integrated modem yerleşik modem
integrity bütünlük
intelligent terminal programlanır uçbirim
intensity yoğunluk
interaction etkileşim
interactive etkileşimli
intercept kesişmek
interchange değişim (arasında)
interface arabirim
interference girişim
intermediate orta
intermediate ara
internal
interoperability birlikte işlerlik
interpret yorumlamak
interpreter yorumlayıcı
interprocess süreçler arası
interrupt kesmek
interrupt kesme
interrupt handler kesme işleyici
interrupt switch kesme anahtarı
intersection arakesit
intersection kesişim
intersystem communication sistemler arası iletişim
interval aralık
intervention araya girme
intervention required check işlem gerektiren hata
intrasystem communication sistem içi iletişim
intrinsic
introduction giriş
in use light kullanımda ışığı
invalid geçersiz
inventory stok
inverse, reverse ters
invert evirme
invisible görünmeyen
invoke çağırmak
irrational number oransız sayı
irrecoverable error kurtarılamaz hata
isolate yalıtmak
issue sorun
issue yayın
issue a command komut vermek
italic italik
item öğe
iterate yinelemek
iteration yineleme
jack fiş
jam sıkışmak
job
job description iş tanımlaması
join birleştirmek
joint birleşik
journal günlük
joy stick oyun çubuğu
juke box optik disk kutusu
jump atlamak
junction kavşak
justification gerekçeleme
justification yaslama
justify yaslamak
kern karakter çiftlerini sıkıştırmak
key anahtar
key tuş
keyboard klavye
keyed sequential access anahtar sıralı erişim
key pad tuş takımı
keystroke tuşa basmak
keyword anahtar sözcük
kilobyte(KB) kilobyte(KB)
know-how yapabilme bilgisi
knowledge based system bilgi tabanlı sistem
knowledge system bilgi tabanlı sistem
label etiket
lag gecikme
landscape (page orientation) yatay
language dil
laptop computer dizüstü bilgisayar
laser printer lazer yazıcı
lasso kement
last son
latch mandal
latency gecikme süresi
launch (to) başlatmak
layer katman
layout yerleşim
leader öncü
leader character (tab) iz karakteri (sekme)
leading characters önce gelen karakterler
leading zero öndeki sıfır
leased line kiralanmış hat
least significant digit en sağdaki basamak
left adjust sola yaslamak
left aligned sola yaslanmış
left alignment sola yaslama
left justify sola yaslamak
Legal Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç)
legal file name geçerli kütük adı
legend gösterge
legend açıklamalar
length uzunluk
letter harf
letter Letter (özel kağıt boyutu:?inçx?inç)
letter mektup
Letterhead antet
letter quality mektup niteliği
level düzey
lever kol
library kitaplık
license lisans
license agreement lisans anlaşması
licensed program lisanslı program
life cycle yaşam döngüsü
light ışık
light pen ışık kalemi
limit sınır
line çizgi
line geçek
line hat
line satır
linear doğrusal
line feed satır besleme
line printer satır yazıcı
line spacing satır aralığı
lines per inch satır/inç
line weight çizgi kalınlığı
link bağlamak
link bağlantı
link bağ
linkage bağlantı
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
list liste
list listelemek
literal hazır bilgi
live canlı
loader yükleyici
local yerel
Local Area Network yerel ağ
locate yerini belirlemek
location yer
lock kilit
lock kilitlemek
log günlük
log günlük tutmak
log file günlük kütüğü
logic mantık
logic board mantıksal çevrim kartı
log in, login, log on, logon oturum açmak
logo logo
log off, log out oturum kapamak
long dash me çizgi
lookup arama
loop döngü
loosely coupled gevşek bağlı
low düşük
low density düşük yoğunluklu
low end alt uç
lowercase küçük harf
low-level language alt düzey dil
machine makine
machine check makine arızası
machine code makine kodu
machine language makine dili
macro makro
macroprocessor makroişlemci
magenta macenta
magnetic manyetik
magnification büyütme
magnifier büyüteç
magnify büyütmek
mail posta
mail postalamak
mailing address posta adresi
mailing labels posta etiketleri
mail merge adres mektup birleştirme
main ana
mainboard ana çevrim kartı
mainboard ana kart
mainframe anabilgisayar
main memory ana bellek
main storage ana bellek
maintenance bakım
major ana
major büyük
majority çoğunluk
malfunction arıza
management yönetim
management information system yönetim bilişim sistemi
manager yönetmen
mandatory zorunlu
manipulate(to) işlemek
manual el ile
manual elkitabı
manual feed elle besleme
manual pagebreak istenen sayfa sonu
map eşlem
map eşlemek
map harita
margin kenar boşluğu
mark im
mark imlemek
marker im
marker imleyici
markup language biçimleme dili
marquee kayar noktalı çerçeve
mask maskelemek
mass yığın
mass storage yığın bellek
master ana
master copy ana kopya
match eşleştirmek
match case büyük küçük harfe duyarlı
math coprocessor matematik (yardımcı) işlemci(si)
matrix dizey
matrix printer, dot matrix printer iğneli yazıcı
maximize ekranı kaplamak
maximize enbüyütme
maximum en büyük
maximum en çok
maximum en yüksek
mean ortalama
measurement ölçüm
mechanism düzenek
media ortam
media araçlar
medialess ortamsız
medium orta
medium ortam
megabyte (measurement unit) megabyte, MB
megahertz megahertz
member üye
membrane zar
membrane keyboard dokunma duyarlı klavye
memo kısa not
memory bellek
memory bank bellek yuvası
menu menü
menu bar menü çubuğu
menu driven menülerle çalıştırılan
menu item menü öğesi
menu title menü başlığı
merge birleştirmek
message ileti
message handler ileti işleyici
method yöntem
methodology yöntem
methodology yöntembilim
Micro Channel Architecture Mikro Kanal Mimarisi
microcomputer mikrobilgisayar
microprocessor mikroişlemci
microwave mikrodalga
migrate geçmek
migrate geçirmek
milestone aşama
minicomputer minibilgisayar
minimize enküçültme
minimize simge durumuna küçültmek
minimum en az
minimum en düşük
minimum en küçük
minor önemsiz
minor küçük
minus eksi
mirror image ikiz görüntü
mirroring ikizleme
mirror printing ters baskı
missing atlanmış
missing eksik
misspelling yazım hatası
mixed karma
mixed chart karma çizim
mnemonic anımsatıcı
mode kip
model model
modem modem
modification değişiklik
modification level değişiklik düzeyi
modify değiştirmek
modular birimsel
modular programming birimsel programlama
modulate kiplemek
modulation kipleme
modulator kipleyici
module birim
monitor görüntü birimi
monitor izlemek
mono tek
monochrome tekrenkli
monospaced font eşaralıklı yazıyüzü
most significant digit en soldaki basamak
mount bağlamak
mount takmak
mouse fare
mouse button fare düğmesi
mouse pad fare altlığı
mouse pointer fare imleci
move taşımak
movie film
multimedia çoklu ortam
multinational character set çok uluslu karakter kümesi
multiple çoklu
multiple inheritance çoktan türeme
multiplex çoklamak
multiplexer çoklayıcı
multiplexing çoklama
multiplicand çarpılan
multiplier çarpan
multiply çarpmak
multiprocessing çoklu işlem
multiprogramming çoklu programlama
multitasking çokgörevli
multitasking çoklu görev
multithreading çoklu kullanım
multiuser çok kullanıcılı
Musical Instruments Digital Interface Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
mutual karşılıklı
mutually exclusive birbirini dışlayan
name ad
naming convention adlandırma kuralları
national ulusal
national language character set ulusal dil karakter kümesi
national language support ulusal dil desteği
native yerel
native language anadil
natural doğal
navigation dolaşma
near-letter quality mektup niteliğine yakın
negate olumsuzlamak
negative eksi
negative indentation ters girinti
nest yuva
nest yuvalamak
network
network administration ağ yönetimi
network administrator ağ yöneticisi
networking ağ oluşturma
network management ağ yönetimi
network manager ağ yöneticisi
network topology ağ topolojisi (ilingesi)
new yeni
new line yeni satır
next sonraki
nibble (measurement unit) yarım byte
nickname takma ad
node düğüm
node id düğüm tanıtıcısı
noise gürültü
non-breaking hyphen bölünemez kısa çizgi
non-breaking space bölünemez boşluk
nonbreak space bölünemez boşluk
nondisplay görüntülenmez
none hiçbiri
nonescaping key, dead key konum atlatmayan tuş
nonimpact vuruşsuz
non-linear doğrusal olmayan
non-printing characters basılamaz karakterler
nonresident yerleşik olmayan
nonswitched line aktarmasız hat
nonuniform birörnek olmayan
nonvolatile kalıcı
normal olağan
notation gösterim
notch çentik
note not
notebook computer defter bilgisayar
notice bildirmek
notice (n) bildirim
notify bildirmek
nucleus çekirdek
null boş
null anlamsız
null character sıfır (onaltılı sayı sisteminde)
null modem kukla modem
null set boş küme
number sayı
numeral sayıt
numerator (re: fractions) pay (re:kesirler)
numeric sayısal
numeric(al) sayısal
numeric keypad sayısal tuş takımı
object nesne
object-based nesne tabanlı
object code amaç program
Object Linking and Embedding Nesne Bağlama ve Katıştırma
object oriented nesneye dayalı
object-oriented analysis nesneye dayalı çözümleme
object-oriented design nesneye dayalı tasarım
object-oriented programming nesneye dayalı programlama
object-oriented testing nesneye dayalı sınama
object program amaç program
octal numbering system sekizli sayı sistemi
odd tek
off kapalı
office ofis
office automation ofis özdevinimi
off-line, offline çevrimdışı
offset göreli konum
offset ofset (baskı)
OK Tamam
omit atlamak
on açık
on-board yerleşik
on-line help çevrimiçi yardım
on-line, online çevrimiçi
on site yerinde
on the fly anında
opacity ışık geçirmezlik
open açmak
open açık
Open Architecture Açık Mimari
open media framework açık ortam çerçevesi
open system açık sistem
open systems architecture açık sistemler mimarisi
Open Systems Interconnection Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
operand işlenen
operate işletmek
operating system işletim sistemi
operation işlem
operator işleç
operator işletmen
opposite karşıt
optical optik
optical character recognition optik karakter tanıma
optical disk optik disk
optical disk platter optik disk tablası
optical fiber optik lif
optimization eniyileme
optimum en iyi
option seçenek
optional seçimli
Or Ya da
order düzenlemek
order komut
order (n) sipariş
organize düzenlemek
orientation yönlendirmek
origin başlangıç
origin köken
original özgün
orphan control yalnız ilk satır
orphan line artık satır
oscillate (v) salınmak
oscillation (n) salınım
out-basket giden sepeti
outbox giden kutusu
outdoor yapı dışı
outgoing giden
outlet çıkış noktası
outline çerçeve
outline ana çizgiler
outlined font dış çizgili yazıyüzü
outline (font) dış çizgi
outlook görünüm
out-of-memory yetersiz bellek
output çıktı
output çıkış
output device çıkış aygıtı
output file çıkış kütüğü
Output Mode Çıktı Kipi
output queue çıktı kuyruğu
output tray çıkış tepsisi
Outside Margin Dış Kenar Boşluğu
overflow taşma
overhead ek yük
overhead projector tepegöz
overlap örtüşmek
overlay yerpaylaşmak
Overlay Chart Yardımcı Grafik...
overlay program yerpaylaşan program
override geçersiz kılmak (eskisini)
overstrike, strike over üstüne basmak
overview gözden geçirmek
overwrite üstüne yazmak
owner sahip
Owners Guide Kullanıcı Kılavuzu
pace ilerleme hızı
pacing hız denetimi
pack sıkıştırmak
pack paketlemek
package paket
packed field paketlenmiş alan
packet switching network paket anahtarlamalı ağ
pad doldurmak
paddle denetim kolu
page sayfa
page break sayfa sonu
Paged Memory Management Unit Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
page down sonraki sayfa
page layout sayfa düzeni
page number sayfa numarası
page printer sayfa yazıcı
Page Setup Sayfa Düzeni
page up önceki sayfa
paginate sayfalandırmak
paging sayfalama
paint boyamak
paint box boya kutusu
paired eşli
palette palet
palmtop computer avuçiçi bilgisayar
Pane pencere gözü
panel pano
panel panel
panning gezdirme
Paper Kağıt
paper guide kağıt kılavuzu
paper jam kağıt sıkışması
paper registration kağıt ayarlama
paper release kağıdı bırakma
paragraph paragraf
Paragraph Mark Paragraf İmi
parallel koşut
parameter değiştirge
Parent directory üst dizin
parent element üstöğe
parenthesis ayraç
parity eşlik
parity bit eşlik biti
parse ayrıştırmak
partial bölümsel
partial kısmi
partition bölümlemek
partner ortak
pass geçmek
passive edilgen
pass-through düzgeçiş
password parola
paste yapıştırmak
patch yamamak
path yol
pattern desen
pattern örüntü
pause duraklamak
peak doruk
peer
peer to peer eşler arası
pending beklemede
penetration yaygınlık
percent yüzde
perforated delikli
perform gerçekleştirmek
performance başarım
period nokta
period dönem
peripheral çevrebirimi
peripheral çevresel
permanent kalıcı
permit izin
personal computer kişisel bilgisayar
phase evre
photoconductor fotoiletken
photorealism fotogerçekçilik
photorealistic fotogerçekçi
phrase tümcecik
physical fiziksel
pica pika
picker seçici
picker toplayıcı
picture görüntü
picture resim
picture element görüntü öğesi
pie chart dairesel çizim
pin bacak
pin iğne
pipeline ardışık düzen
piping(dos) yöneltme
piracy korsanlık
pitch karakter sıklığı
place holder yer tutucu
Plain text düz metin
platform düzlem
plot çizmek
plotter çizici
plug fiş
plug and go tak ve kullan
plug and play tak ve kullan
plug-compatible tümüyle uyumlu
plug-in (software) uyumlu ek (yazılım)
plural çoğul
plus sign artı imi
PM (12 saatlik zaman biçimi) ÖS (Öğleden Sonra)
pocket cep
Pocket guide(booklet) Cep kılavuzu
point göstermek
point nokta
pointer gösterge
pointer imleç
point (measure) punto
Point Of Sale satış noktası
polar kutuplu
polar kutupsal
polarize kutuplamak
poll yoklamak
pool havuz
pop up menu açılır menü
pop up message beliren ileti
pop up window beliren pencere
port kapı
portability taşınırlık
portable computer taşınır bilgisayar
portrait (page orientation) düşey
position konum
Positioning Konumlandırma
positive artı
positive olumlu
posterization gri sayısını azaltma
postmortem işlem sonrası
postpone ertelemek
PostScript_ PostScript_
power güç
power cord güç kablosu
power light güç ışığı
power off kapamak
power on açmak
power-on indicator açık göstergesi
Power On Self Test otomatik sınama
power socket priz
powers (re: math function) üst
power strip anahtarlı uzatma kablosu
power supply güç kaynağı
power switch güç anahtarı
power typing serbest yazma
pragmatics kullanımbilim
pre- ön-
precedence öncelik
precision duyarlık
precompile ön derleme
predefine önceden tanımlamak
predict öngörmek
preface önsöz
Preferences Yeğlenenler
preliminary checklist ön denetim listesi
preparation hazırlık
prepress baskı öncesi
preprocessor önişlemci
preselected choice vurgulu seçenek
presentation gösteriliş
presentation sunu
presentation manager Sunu Yöneticisi
preset önceden belirlenmiş
press basmak
Preview Önizleme
Previous Önceki
price eder
primary birincil
prime number asal sayı
primitive object ilkel nesne
print yazmak
print yazdırmak
printer yazıcı
printer driver yazıcı sürücüsü
Printer Settings Yazıcı ayarları
Printer Setup Yazıcı ayarları
printer writer yazdırma programı
print head yazıcı kafası
Print Manager Yazdırma Yöneticisi
Print Merge Birleştirerek Yazdırma
printout çıktı (yazılı)
print queue yazıcı kuyruğu
Print Screen key Ekran Yaz tuşu
print server yazdırma sunucusu
print spooler yazdırma kuyruklayıcısı
print wheel yazdırma çarkı
priority öncelik
privacy kişisel gizlilik
privacy lock erişim kilidi
privilege ayrıcalık
problem sorun
problem-oriented language sorun yönelimli dil
procedural language yordamsal dil
procedure yordam
procedure-oriented language yordam yönelimli dil
process işlem
process süreç
process control süreç denetimi
processing işlem
processing işleme
processor işlemci
processor unit işlem birimi
production üretim
productive üretken
productivity üretkenlik
profile belgi
program program
program programlamak
program-described data programda tanımlanan veri
program-described file programda tanımlanan kütük
program generator program üreteci
Program linking Program bağlama
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
Program Manager Program Yöneticisi
program temporary fix geçici program düzeltmesi
progressive aşamalı
project proje
project tasarı
projection izdüşüm
prologue öndeyiş
promote(to) yükseltmek
prompt bilgi istemi
prompt istemde bulunmak
Proofing a document Belge doğruluğunu sağlamak
propagation yayılma
properties özellikler
proportional orantılı
proportional font orantılı yazıyüzü
protect korumak
protocol iletişim kuralları
prototype ön ürün
pseudo- sözde-
public genel
public kamu
publication yayın
publish yayınlamak
Publisher Yayıncı
publishing yayıncılık
pull down menu çekme menü
pulse vurum
punch delgi
punctuation noktalama
purge temizlemek
purpose amaç
pushbutton dialing tuşlu çevirme
Puzzle Çözmece
quad dörtlü
quadrant dörtlük
qualifier niteleyici
qualify nitelemek
quality nitelik
Quality Assurance Nitelik Güvencesi
Quality Control Nitelik Denetimi
quantify nicelemek
quantity miktar
quantity nicelik
query sorgu
queue kuyruk
Queued Printing kuyruklanmış yazdırma
quick hızlı
quiesce susturmak
quiet sessiz
quit bitirmek
quotation mark tırnak imi
quotient bölüm
rack raf
rack-mounted raf yapısında
radiation ışıma
radio button radyo düğmesi
ragged edge düzensiz kenar
raise (to) yükseltmek
random rasgele
random access rasgele erişim
random-access memory(RAM) rasgele erişimli bellek
range erim
raster ızgara
raster scan ızgara tarama
rate hız
rate, ratio oran
rational number oranlı sayı
raw ham
re- yeniden
read okumak
Read Only salt okunur
Read Only Memory Salt Okunur Bellek
ready hazır
real gerçek
real number gerçek sayı
rearrange yeniden düzenlemek
Reassign Yeniden atamak
reboot sistemi yeniden yüklemek
recall geri çağırmak
receipt alındı
receive almak
receiver alıcı
recent en son
receptacle yuva
recognition tanıma
record (noun) tutanak
record (verb) tutanak yazmak
recover kurtarmak
recoverable kurtarılır
recovery kurtarma
recursion özyineleme
recursive özyineli
recycle yeniden çevrime sokmak
reduce küçültmek
Reduced Instruction Set Computer İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
redundancy artıklık
redundancy check artıklık denetimi
reel makara
reengineering yeniden yapılama
refer bakmak
refer başvurmak
reference başvuru
reference ilgi
reflect yansıtmak
refresh yenilemek
refresh rate yenileme hızı
regenerate yeniden üretmek
region bölge
register yazmak
register yazmaç
registered trademark tescilli ticari marka
reiterate yinelemek
reject geri çevirmek
relation ilişki
relational ilişkisel
relational database ilişkisel veritabanı
relational operator ilişkisel işleç
relative göreli
relay anahtarlamak
release bırakmak (özgür)
release yayım
reliability güvenilirlik
relocate yerdeğiştirmek
remainder kalan
remark açıklama
reminder anımsatıcı
remote uzak
remote job entry uzaktan iş girişi
remote power off uzaktan kapama
remote power on uzaktan açma
remove çıkarmak
remove kaldırmak
Rename yeniden adlandırmak
reorder yeniden düzenlemek
repaginate yeniden sayfalamak
repair onarım
repeat yinelemek
repeater yineleyici
replace yerine koymak
replace mode üstüne yazma kipi(sözcük işlem)
reply, response yanıt
report rapor
repository havuz
representation gösterim
request istek
required hyphen istenen kısa çizgi
required pagebreak istenen sayfa sonu
required parameter gereken değiştirge
requirement gereksinim
requirement specification gereksinim belirtimleri
reseller, dealer satıcı
reserve ayırmak
reserved word özel amaçlı sözcük
reset sıfırlamak
reset ilk duruma getirmek
resident yerleşik
Resize Yeniden Boyutlandırmak
resolution çözünürlük
resolve çözmek
resource, source kaynak
response time yanıt süresi
restart yeniden başlatmak
restore geri yüklemek
restore button önceki boyuta getirme düğmesi
restrict sınırlamak
result sonuç
resume sürdür
retail perakende
retention period saklama süresi
retrieve erişmek
retry yeniden denemek
return dönmek
return code dönüş kodu
reusable yeniden kullanılır
reverse engineering tersine mühendislik
reverse image ters görüntü
reverse video ters görüntü
revert dönmek
review gözden geçirmek
Revisable-Form Text Değiştirilebilir Biçimli Metin
revise gözden geçirmek
revision bar değişiklik çubuğu
revision symbol değişiklik simgesi
rewind geri sarmak
ribbon şerit
Rich Text Format zengin metin biçimi
right adjust sağa ayarlamak
right align sağa yaslamak
Right alignment Sağa yaslama
Right indent Sağdan girinti
right justify sağa yaslamak
rise yükselmek
risk assesment risk değerlendirmesi
Roadmap Yol haritası
robot robot
robotics robotbilim
Roman numerals Roma sayıları
root directory kök dizin
Rotate Döndürmek
round yuvarlamak
router yöneltici
routine yordam
row dizeç
royalty telif hakkı
rule kural
ruler cetvel
run çalıştırmak
running foot(ing) yinelenen altlık
running heading yinelenen başlık
run-time environment çalıştırma ortamı
run-time module çalıştırma birimi
run-time version çalıştırma sürümü
sample, example örnek
Sampler Örnekleyici
sampling örnekleme
satellite uydu
saturation doyma
save saklamak
save as yeni adla saklamak
scalability ölçeklenirlik
scalar sayıl
scale (n) ölçek
scale (v) ölçeklemek
scaling ölçekleme
scaling factor ölçekleme katsayısı
scan taramak
scanner tarayıcı
Scatter Serpme
schedule zaman çizelgesi
scheduling zamanlama
scope kapsam
scrap file karalama kütüğü
Scratch File Geçici kütük
screen ekran
Screen Saver Ekran Koruyucu
screen shot ekran resmi
script betik
scroll kaydırmak
scroll bar kaydırma çubuğu
scroll box kaydırma kutusu
scroll by the windowful pencere dolusu kaydır
search aramak
search and replace bul ve değiştir
Search direction Arama yönü
search path arama yolu
search word aranan sözcük
secondary ikincil
section bölüm
Section break Bölüm sonu
Section Heading Bölüm Başlığı
Section Mark Bölüm imi
Section Property Bölüm Özelliği
Section Start Bölüm Başlangıcı
Section Title Bölüm Başlığı
sector kesim
security güvenlik
security violation güvenliği bozma
seek aramak
segment kesim
segmentation kesimleme
seize ele geçirmek
select seçmek
Select All Tümünü Seç
selected seçilmiş
selection seçim
selective seçmeli
self check öz sağlama
Self explanatory öz açıklamalı
self service machine öz hizmet makinesi
self test öz sınama
semantics anlambilim
semi- yarı
semiconductor yarıiletken
Seminar Seminer
send göndermek
Send to back arkaya göndermek
sense algılamak
sensitivity duyarlık
sensor algılayıcı
sentence tümce
separate ayırmak
separate ayrı
separator ayırıcı
sequence sıra
sequencer ardışımlayıcı
sequential sıralı
sequential access ardışık erişim
serial dizisel
Serial communication dizisel iletişim
serial data dizisel veri
serial device dizisel aygıt
Serial Driver dizisel sürücü
Serial interface dizisel arabirim
serial mouse dizisel bağlantılı fare
serial number dizisel numara
serial port dizisel kapı
serial printer dizisel yazıcı
serial processing dizisel işlem
Series dizi
server sunucu
service hizmet
service mode bakım kipi
session oturum
set küme
set takım
setting ayar
setup düzenek
set up kurmak
setup (v) hazırlamak
set (v) belirlemek
severity önem
severity code önem kodu
shade gölgelendirmek
Shaded Gölgeli
shader gölgelendirici
shading gölgelendirme
shadow gölge
shadowing gölgeleme
shape şekil
share paylaşmak
shear kaykılma
sheet yaprak
Sheet-feed yaprak besleme
shelf sergen
shelf life sergen yaşam süresi
shell kabuk
shift ötelemek (kaydırmak)
Shift key üst karakter tuşu
short kısa
shortcut kısayol
shortcut key kısa yol tuşu
show göstermek
shredder kağıt öğütücü
shrink küçültmek
sibling element kardeş öğe
side yan
Sidebars Kenar çubukları
Side by Side yan yana
sift elemek
sight görüş
sign im
signal im
signature imza
sign-off oturumu kapamak
sign-on oturumu açmak
simple yalın
simplex tekyönlü
simulate benzetim yapmak
simulation benzetim
simulator benzetici
simultaneous eşanlı
single tek
single precision tek duyarlıklı
singular tekil
singularity tekillik
sink alıcı
size boyut
size büyüklük
skeleton çatı
skew çarpıklık
skip atlamak
slack serbestlik
slant eğik
slave station, tributary station bağımlı uçbirim
sleeping mode, dormant state uyku durumu
slice dilim
Slide saydam
slot yuva
slot reader yuvalı okuyucu
Slow Yavaş
slowdown yavaşlamak
slow motion ağır çekim
small caps küçük büyük harf
smart card akıllı kart
smart quotation mark akıllı tırnak imi
smart quotes akıllı tırnaklar
smooth düzgün
sneak current sızıntı akım
soft copy elektronik kopya
software yazılım
software reset yeniden başlatmak (yazılımla)
solid katı
solid kesiksiz
solid state katı durum
Some Bazı
sort sıralamak
sorting criteria sıralama ölçütü
sort order sıralama düzeni
sort sequence sıralama ardışımı
sound ses
space alan
space boşluk
space bar ara çubuğu
space character boşluk karakteri
spacing aralık bırakma
span yayılmak
speaker hoparlör
speaker konuşmacı
specific belirli
specification belirtim
Specify Belirtmek
speech recognition konuşma tanıma
speed hız
spell checking yazım denetimi
spike ani voltaj yükselmesi
spike depo
spin döndürmek
spindle mil
splitter dallandırıcı (LAN)
spool makara
spooler bekletici
spooling bekletme
spool printing bekleterek baskı
spot leke
spray püskürteç
spray püskürtmek
spreadsheet Hesap Çizelgesi
sprite graphics hareketli grafik
stability kararlılık
stack yığın
stacker yığıcı
stand-alone bağımsız
stand-alone tek başına
stand-alone modem dış modem
standard standart
standby yedek
standby bekleme
star network yıldız ağ
star/ring network yıldız/halka ağ
start başlatmak
start başla
Startup disk Başlatma disketi
startup screen başlangıç ekranı
statement deyim
state of the art technology en gelişkin teknoloji
state, status durum
static duruk
Stationary pad Kalıcı dosya
Statistics sayımlama
Status bar Durum çubuğu
step adım
Step by step Adım adım
Sticky keys Yapışkan tuşlar
stop durdurmak
stop durmak
storage bellek
storage depolama
storage device saklama aygıtı
storage pool bellek havuzu
store depolamak
stream akım
streaming duraksız işlem
streaming mode duraksız kip
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücü
strike out çıkartmak
Strikethrough/ Strikethru üstü çizgili
string dizgi
stripe ince şerit
stroke vuruş
structure yapı
structured yapısal
structured analysis yapısal çözümleme
structured design yapısal tasarım
structured programming yapısal programlama
Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgu Dili
structured walk-through yapısal gözden geçirme
stub cable, drop cable saplama kablo
style biçem
sub- alt-
subdirectory altdizin
subject konu
subject özne
Submenu Alt menü
submit sunmak
subnet alt ağ
subroutine altprogram
Subscribe sürdürüm
Subscribe sürdürümcü olmak
Subscriber sürdürümcü
subscript altsimge
subset altküme
substitute değiştirmek
substitute yedek
substitute yerine koymak
subtract çıkarmak
suffix sonek
Suggestion Öneriler
Suggest(to) Önermek
sum toplamak
summary özet
summary report özet rapor
superscript üstsimge
supersede yerini almak
supervisor gözetici
Supplemental Tamamlayıcı
support destek
support desteklemek
surface chart yüzey çizimi
suspend askıya almak
suspended program askıdaki program
swap getir götür
swap file getir götür kütüğü
swap-in getirme
swap-out götürme
switch anahtar
switch anahtarlamak
switched line anahtarlamalı hat
switcher anahtarlayıcı
switching anahtarlama
switch off kapamak
switch on açmak
syllable hece
syllable hyphen hece ayırma çizgisi
symbol simge
symmetric bakışımlı
synchronous anuyumlu
synergic birlikte çalışan
synergy birliktelik
Synonym eşanlamlı
syntax sözdizim
syntax error sözdizimi hatası
synthesis bireşim
synthesizer bireştirici
system sistem
system analysis sistem çözümleme
system analyst sistem çözümleyici
system board sistem kartı
system integration sistem bütünleştirme
system prompt sistem komut istemi
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
tab sekme
Tab Delimited sekmeyle ayrılmış
Tab Dialog Etiketli iletişim kutusu
table çizelge
Table cell Tablo gözesi
Table of Contents içindekiler
tablet tablet
tabloid tabloid
tab marker tab imleyici
Tab Position Sekme konumu
tab ruler tab cetveli
Tab stop sekme durağı
tabulate çizelgelemek
tag biçim imi
tag yönlendirme imi
Tagged Image File Format file(TIFF) TIFF
tailor uyarlamak
tape manyetik bant
Tape backup device manyetik bant yedekleme aygıtı
tape deck manyetik kart birimi
tape mark manyetik bant imi
tape reel bant makarası
target hedef
tariff tarife
task görev
task force çalışma kolu
Task list Görev listesi
technical teknik
telecommunication uziletişim
teleconferencing uziletişimli toplantı
teleprocessing uzişlem
teleprocessing network uzişlem ağı
template şablon
temporary geçici
tensile gerilme
tentative geçici
term terim
terminal uçbirim
terminal emulation uçbirim öykünmesi
terminate sonlandırmak
terminate and stay resident bitince yerleşik kalan
Terminator Sonlandırıcı
test sınamak
text metin
text editor metin düzenleyici
texture(graphics) doku
texture map doku eşlemi
theory kuram
thermal ısıl
Thesaurus Eşanlamlılar
thick kalın
Thin İnce
third party üçüncü parti
This disk is damaged Bu disk hasarlı
thousands separator binlik basamak ayırıcı
Thread iş parçacığı
threshold eşik
throughput üretilen iş
tick im
tick imlemek
tie line özel bağlantı numarası
tightly coupled sıkı bağlı
tile döşe
time saat
time zaman
time format zaman biçimi
time frame, time slice zaman dilimi
time interval zaman aralığı
time out, timeout zaman aşımı
timer süre ölçer
time sharing zaman paylaşımı
time stamp zaman damgası
Time Zone Saat dilimi
tip ipucu
tip fiş ucu
title başlık
title bar başlık çubuğu
Title Page Başlık sayfası
toggle button iki konumlu düğme
Toggle keys geçiş tuşları
token file alıntı kütüğü
token ring network simgeli halka ağı
tone ses
tone koyuluk
tone ton
tone dialing tuşlu arama
toner karartıcı
tool araç
Toolbar Araç çubuğu
Tool Box Araç Kutusu
toolkit araç takımı
Tool palette Araç paleti
topdown programming yukarıdan aşağıya programlama
topic konu
top margin üst kenar boşluğu
Top of Form(TOF) Form başı
Top of page Sayfa başı
topology ilinge
total, sum toplam
touch dokunmak
touch screen dokunma duyarlı ekran
touch sensitive dokunma duyarlı
trace iz
trace izlemek
trace log izleme günlüğü
track iz
track izlemek
track ball/trackball İztopu
tracking izleme
tractor çekici
trademark ticari marka
trade secrets ticari sırlar
trail iz
trail izlemek
trailer artbilgi
trailer label artetiket
Training Eğitim
transaction hareket
transaction driven harekete dayalı
transaction file hareket kütüğü
transceiver alıcı verici
transcription machine yazıya dönüştürme makinesi
transfer aktarım
transfer aktarmak
transfer rate aktarım hızı
transform dönüştürmek
transform dönüşüm
transient area geçici program alanı
transistor transistor
transition geçiş
translate çevirmek
translator çevirmen
transmission iletim
transmit iletmek
transparent saydam
transport taşımak
trap yakalamak
Trash Çöp Sepeti
tray tepsi
tree network ağaç ağ
tree search ağaç yapısında arama
trigger tetiklemek
trim kırpmak
trivial önemsiz
TroubleShooting sorun giderme
TrueType TrueType
truncate kesmek
trunk telefon hattı
trunk cable(ESCON) ana kablo
tune ayar
tuner ayarlayıcı
turnaround time dönüş süresi
turn-key anahtar teslimi
turn off kapamak
turn on açmak
turnover devir
turnover devir hızı
tutorial eğitmen
twin ikiz
twinaxial ikizeksenli
Two-headed arrow Çift başlı ok
Type tür
type face, typeface yazıyüzü ailesi
typematic key yinelemeli tuş
typeset karakter dizmek
Typesetter Karakter dizicisi
type (to) yazmak
typewriter yazımakinesi
UI(User Interface) Kullanıcı arabirimi
ultraviolet morötesi
Unable olanaksız
unary birli
Unassign(to) Atamayı kaldırmak
unattended gözetimsiz
unattended operation gözetimsiz işlem
unattended operation gözetimsiz işletim
unavailable kullanılamaz
unbalanced dengelenmemiş
unbind bağlantı çözmek
unblock öbek çözmek
uncheck(to) onayı kaldır
unconditional koşulsuz
underline altını çizmek
underline altı çizili,
underscore altını çizmek
underscore altçizgi
undo geri almak
unformatted biçimlenmemiş
UNINDENT GİRİNTİSİZ
uniform birörnek
union(SQL) bileşim
unipolar tek kutuplu
unique benzersiz
unit birim
Unit of measurement ölçü birimi
universal evrensel
Unknown Bilinmeyen
unlink bağ çözmek
unload tape bandı boşa almak
unlock(to) kilidi açmak
unmapped eşlenmemiş
unmarked imlenmemiş
unmount çıkarmak (devreden)
unnamed adsız
unnested iç içe olmayan
unnumbered numarasız
unordered sırasız
unpack paket çözmek
unrecoverable kurtarılamaz
UNSPIKE(Keyname) Depoyu boşaltmak
untitled adsız
unwind makaradan çıkarmak
Up Yukarı
update güncellemek
upgrade yükseltme
upgradeability büyürlük
Upgrade kit yükseltme paketi
upload yüklemek (yukarı)
uppercase büyük harf
Upside down Baş aşağı
upsizing büyütme
upstream yukarı akım
up-time çalışabilirlik süresi
up-to-date güncel
upward compatibility yukarıya doğru uyumluluk
usability kullanılırlık
usability test kolay kullanım sınaması
usable kullanılır
user kullanıcı
user account kullanıcı hesabı
user exit kullanıcı çıkışı
user friendly/user-friendly kullanışlı
user group kullanıcı grubu
user id kullanıcı kimliği
user interaction kullanıcı etkileşimi
user profile kullanıcı belgisi
User s Guide Kullanıcı Kılavuzu
User s Reference Başvuru Kitabı
utility (program) Yardımcı (program)
vaccine program aşı programı
Valid Geçerli
validate geçerliğini denetlemek
validation check geçerlik denetimi
value değer
variable değişken
vary off kullanılmaz kılmak
vary on kullanılır kılmak
vector yöney
vector graphic yöneysel grafik
vectorial yöneysel
vector symbol set(VSS) yöneysel simge kümesi
vendor sağlayıcı
Venn diagram Venn çizimi
verification doğrulama
verify sağlamak (doğruluğunu)
versatile çok yönlü
version sürüm
version uyarlama
vertical düşey
vertical redundancy check düşey hata denetimi
video görüntü
video card görüntü kartı
videoconferencing görüntülü toplantı
Video Graphics Adapter Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array Video Grafik Dizisi
video memory görüntü belleği
video monitor görüntü monitörü
Video screen Görüntü ekranı
video tape görüntü şeridi
view görünüm
view görüntüleme
viewpoint bakış açısı
virtual sanal
virtual memory sanal bellek
virus virüs
vision görüş
vision uzgörüş
visual görsel
vocabulary söz varlığı
voice ses
voice-grade channel ses kanalı
voice recognition ses tanıma
voice synthesizer ses bireşimcisi
void geçersiz
volatility oynaklık
volume birim
volume cilt
volume oylum
volume ses düzeyi
volume label birim etiketi
wafer yonga plakası
wait beklemek
wanding kalemle okuma
wand (reader) okuma kalemi
warm start sıcak başlatma
warning uyarı
Warning beep uyarı sesi
warning message uyarı iletisi
wave dalga
wavelength dalga boyu
way yol
Weekday iş günü
wet ıslak
Wheel Teker
Whole Bütün
Wide geniş
wide area network geniş iletişim ağı
widen(to) genişletmek
widow control yalnız son satır
widow line yalnız satır
width en
width genişlik
wildcard character genel arama karakteri
window pencere
wire tel
wireless telsiz
word sözcük
word processing sözcük işlem
word wrap sözcük kaydırma
work
work çalışmak
work breakdown structure iş dökümü yapısı
Work file Çalışma kütüğü
working directory yürürlükteki dizin çalışma
worksheet İşlem Tablosu
worksheet taslak
Workspace Çalışma alanı
workstation iş istasyonu
worm(write-once-read-many) WORM
wraparound sarım
write yazmak
write access yazma erişimi
write access yazmak için
write enable notch yazılabilir çentiği
write protected yazma korumalı
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
write protect tab yazmaya karşı koruma anahtarı
Year Yıl
zero index carrier return aynı satırda satırbaşı
Zip Code Posta kodu
zone bölge
zoom in büyütmek
zoom in yaklaştırmak
zoom out küçültmek
zoom out uzaklaştırmak
zoom (to) büyütmek
zoom(to) Yakınlaştırmak