TÜRKÇE İNGİLİZCE
12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi 12-hour time format
24 saatlik zaman biçimi 24-hour clock
24 saatlik zaman biçimi 24-hour time format
9 iğneli yazıcı 9-pin printer
abece alphabet
abecesayısal alphanumeric
abecesel alphabetic
açık on
açık open
açık göstergesi power-on indicator
açıklama remark
açıklama comment
açıklamalar legend
açıklık aperture
Açık Mimari Open Architecture
açık ortam çerçevesi open media framework
açık sistem open system
Açık Sistemler Bağlantısı Open Systems Interconnection
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
açılan drop-down
açılan liste drop-down list
açılan menü drop-down menu
açılır menü pop up menu
açmak open
açmak power on
açmak turn on
açmak switch on
ad name
adamak dedicate
adanmış dedicated
adım step
Adım adım Step by step
adlandırma kuralları naming convention
adres address
adres dönüştürme address conversion
adres dönüştürme address translation
adres mektup birleştirme mail merge
adres yolu address bus
adsız unnamed
adsız untitled
network
ağaç ağ tree network
ağaç yapısında arama tree search
ağ geçidi gateway
ağır çekim slow motion
ağ oluşturma networking
ağ topolojisi (ilingesi) network topology
ağ yöneticisi network administrator
ağ yöneticisi network manager
ağ yönetimi network administration
ağ yönetimi network management
akıllı kart smart card
akıllı tırnak imi smart quotation mark
akıllı tırnaklar smart quotes
akım current
akım stream
akış flow
akış çizimi flow chart
akışkan fluid
ak kara black-and-white
akmak flow
aksaklığa dayanıklı fault tolerant
aksaklık breakdown
aksaklık fault
aktarım transfer
aktarım hızı transfer rate
aktarmak transfer
aktarmasız hat nonswitched line
akü battery
alan area
alan field
alan space
alan çizgesi area chart
algılamak sense
algılanır detectable
algılayıcı sensor
algoritma algorithm
alıcı addressee
alıcı receiver
alıcı sink
alıcı verici transceiver
alındı acknowledgement
alındı receipt
alındı damgası acknowledge character
alındılamak acknowledge
alıntı kütüğü token file
alıştırma exercise
almak get
almak receive
alt bottom
alt child
alt- sub-
alt ağ subnet
altçizgi underscore
altdizin subdirectory
alt düzey dil low-level language
Alt Gr tuşu Alt Gr key
altı çizili, underline
altını çizmek underscore
altını çizmek underline
alt kenar boşluğu bottom margin
altküme subset
altlık footing
Alt menü Submenu
altprogram subroutine
altsimge subscript
Alt tuşu Alt key
alt uç low end
amaç purpose
amaç program object code
amaç program object program
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute
ana main
ana master
ana major
ana bant baseband
ana bellek main memory
ana bellek main storage
anabilgisayar mainframe
ana çevrim kartı mainboard
ana çizgiler outline
anadil native language
ana dizin home directory
anahtar key
anahtar switch
anahtarlama switching
anahtarlamak switch
anahtarlamak relay
anahtarlamalı hat switched line
anahtarlayıcı switcher
anahtarlı uzatma kablosu power strip
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anahtar sözcük keyword
anahtar teslimi turn-key
ana işlem birimi central processing unit
ana kablo trunk cable(ESCON)
ana kart mainboard
ana kopya master copy
anasistem host computer
anayol highway
anımsatıcı mnemonic
anımsatıcı reminder
anında on the fly
anında durdurmak hard stop
ani voltaj yükselmesi spike
anlambilim semantics
anlamsız null
anlamsız veri garbage
anlaşma handshake
anlatım expression
anlık (sorgu) adhoc (query)
anlık veri immediate data
antet Letterhead
anuyumlu synchronous
ara intermediate
arabelleğe alma buffering
arabellek buffer
arabirim interface
aracı agent
araç instrument
araç tool
Araç çubuğu Toolbar
Araç Kutusu Tool Box
araçlar media
Araç paleti Tool palette
araç takımı toolkit
ara çubuğu space bar
arakesit intersection
aralık gap
aralık interval
aralık bırakma spacing
aralıksız liste compact list
arama lookup
aramak search
aramak seek
arama yolu search path
Arama yönü Search direction
aranan sözcük search word
Arap sayıları Arabic numbers
araya eklemek insert
araya girme intervention
ardışık consecutive
ardışık düzen pipeline
ardışık erişim sequential access
ardışımlayıcı sequencer
arıza malfunction
aritmetik arithmetic
arkadan aydınlatmalı backlighted, backlit
arkaya göndermek Send to back
arma alias
artalan background
artalan işi background job
artan ascending
artan sıra ascending order
artbilgi trailer
artetiket trailer label
artı positive
artı imi plus sign
artıklık redundancy
artıklık denetimi redundancy check
artık satır orphan line
artımlı yedekleme incremental backup
artırma increment
artırmak increase
artma miktarı increment
asal sayı prime number
asılı girinti hanging indent
askıdaki program suspended program
askıya almak suspend
aşağı down
aşağı akım downstream
aşağıdan yukarıya ayrıştırma bottom-up parsing
aşağıdan yukarıya programlama bottom-up programming
aşağı ok down arrow
aşama milestone
aşamalı progressive
aşı programı vaccine program
atama assignment (n)
atama deyimi assignment statement
atamak assign
Atamayı kaldırmak Unassign(to)
atlamak bypass
atlamak jump
atlamak omit
atlamak skip
atlanmış missing
atmak discard
avuçiçi bilgisayar palmtop computer
ayak foot
ayar setting
ayar tune
ayarlamak adjust
ayarlamak calibrate
ayarlayıcı tuner
aygıt device
aygıt simgesi device token
aygıt sürücü device driver
aygıttan bağımsız device independent
ayırıcı separator
ayırmak allocate
ayırmak detache
ayırmak reserve
ayırmak separate
aynı satırda satırbaşı zero index carrier return
ayraç parenthesis
ayrı separate
ayrıcalık privilege
ayrık discrete
ayrılabilir kaynak allocatable resource
ayrılmış dilim exploded pie
ayrım discrimination
ayrım çözümleme gap analysis
ayrıntı detail
ayrıntı raporu detail report
ayrıştırmak parse
azalan descending
azalan sıra descending order
azalma miktarı decrement
azaltmak decrement
azaltmak decrease (to)
bacak pin
bağ link
bağ çözmek unlink
bağdaştırıcı adapter
bağımlı dependent
bağımlı uçbirim slave station, tributary station
bağımsız stand-alone
bağımsız independent
bağımsız değişken argument
bağlam context
bağlama duyarlı context sensitive
bağlamak attach (hardware)
bağlamak bind
bağlamak link
bağlamak connect
bağlamak mount
bağlam duyarsız context-free
bağlamsal yardım contextual help
bağlanırlık connectivity
bağlantı attachment (hardware)
bağlantı link
bağlantı linkage
bağlantı connection
bağlantı çözmek unbind
bağlantı kesme breaking link
bağlantıyı kaldırma demount
bağlantıyı kesmek disconnect
bağlaşım coupling
bağlaştırıcı coupler
bağlayıcı connector
bakım maintenance
bakım kipi service mode
bakış açısı viewpoint
bakışımlı symmetric
bakışımsız asymmetric
bakmak refer
bandı boşa almak unload tape
bant band
bant genişliği bandwidth
bant makarası tape reel
basamak digit
basamaklamak cascade
BASIC (programlama dili) Beginner s All-purpose Symbolic Instruction Code
basılamaz karakterler non-printing characters
basılı kopya hard copy
basılı tutmak hold down (re:mouse button or key)
basım edition
baskı öncesi prepress
basmak press
başabaş noktası break-even point
başarım performance
başarısız olmak fail
Baş aşağı Upside down
baş harfler (bir ismin) initials
başla start
başlangıç initial
başlangıç origin
başlangıç durumuna getirmek initialize
başlangıç ekranı startup screen
Başlatma disketi Startup disk
başlatmak start
başlatmak initiate
başlatmak launch (to)
başlık caption
başlık heading
başlık title
başlık çubuğu title bar
Başlık sayfası Title Page
başvurmak refer
başvuru reference
Başvuru Kitabı User s Reference
baud baud
baud hızı baud rate
bayrak flag (noun)
bayrak kaldırma flag (verb)
Bazı Some
bekleme standby
beklemede pending
beklemek wait
bekleterek baskı spool printing
bekletici spooler
bekletme spooling
belge document
belge adı document name
belge biçimi document format
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak Proofing a document
belge erişim document retrieval
Belge İçerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge kipi document mode
belge kitaplığı document library
belgeleme documentation
belgelemek document
belgelik archive
belge örneği document template
belge penceresi document window
belge sözlüğü document dictionary
belge yönetimi document management
belgi profile
beliren ileti pop up message
beliren pencere pop up window
belirlemek set (v)
belirli specific
belirteç determinant
belirtilmiş explicit
belirtim specification
belirtme designation
Belirtmek Specify
bellek storage
bellek memory
bellek havuzu storage pool
bellek yuvası memory bank
bellenim firmware
benzersiz unique
benzetici simulator
benzetim simulation
benzetim yapmak simulate
besleme feed
betik script
betimleme description
bırakılan nokta drop point
bırakmak (fare) drop
bırakmak (özgür) release
biçem style
biçim format
biçim form
biçim imi tag
biçimleme dili markup language
biçimlemek format
biçimlenmemiş unformatted
bildirim notice (n)
bildirim deyimleri declaratives
bildirmek notice
bildirmek notify
bildirmek declare
bileşen component
bileşik compound
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
bileşim union(SQL)
bilgi info
bilgi information
bilgi için carbon copy
bilgi iletim birimi information frame
bilgi istemi prompt
bilgi işlem data processing
bilgi işlem merkezi data processing center
bilgilendirici veri tabanı informational database
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
bilgisayar computer
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing
bilgisayara uyarlamak computerize
bilgisayar bilimi computer science
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) Computer Integrated Manufacturing
bilgisayarlı ofis computerized office
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
bilgisayar merkezi computer center
bilgisayar suçu computer crime
bilgi tabanlı sistem knowledge based system
bilgi tabanlı sistem knowledge system
Bilinmeyen Unknown
bilişim informatics
bilişim hizmeti information service
bilişimsel dilbilim computational linguistics
bilişim teknolojisi information technology
binlik basamak ayırıcı thousands separator
bip beep
birbirini dışlayan mutually exclusive
bireşim synthesis
bireştirici synthesizer
birikeç accumulator
birikeç yolu accumulator-bus
birikim backlog
birikimli cumulative
birikimli hata cumulative error
biriktirmek accumulate
birim volume
birim module
birim unit
birim etiketi volume label
birimsel modular
birimsel programlama modular programming
birincil primary
birleşik composite
birleşik joint
birleşik anahtar composite key
birleşik giriş kutusu combination box
birleşik tuş combination key
birleşim combination
birleşme conjunction
Birleştirerek Yazdırma Print Merge
birleştirmek join
birleştirmek merge
birleştirmek combine
birleştirmek, bütünle(ş)mek defragment
birli unary
birlik assocation
birlikte çalışan synergic
birlikte işlerlik interoperability
birliktelik synergy
birlikte yerleşik co-resident
birörnek uniform
birörnek olmayan nonuniform
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
bitirmek quit
bitirmek end
bitişik adjacent
bitişik contiguous
bitiştirilmiş alan concatenated field
bitiştirmek concatenate
bitti done
Boole Boolean
Boole cebri Boolean algebra
Boole damgası Boolean character
Boole işleci Boolean operator
Boole komutları Boolean instructions
boş blank
boş free
boş empty
boş null
boş bellek free memory
boş duran idle
boş küme null set
boşluk blank
boşluk space
boşluk karakteri blank character
boşluk karakteri space character
boya kutusu paint box
boyamak paint
boyut dimension
boyut size
bozuk down
bozuk kalma süresi down time
bozuk kesim bad sector
bozukluk failure
bozulma corruption
bozulma degradation
bölen divisor
bölerek arama binary search
bölge region
bölge zone
bölme işlemi division
bölmek divide
bölüm chapter
bölüm division (math)
bölüm quotient
bölüm section
Bölüm Başlangıcı Section Start
Bölüm Başlığı Section Heading
Bölüm Başlığı Section Title
Bölüm Başlığı Chapter Heading
bölüm başlığı chapter heading
Bölüm imi Section Mark
Bölüm imi Division Mark
bölümlemek partition
Bölüm Özelliği Section Property
bölümsel partial
Bölüm sonu Section break
bölünemez boşluk non-breaking space
bölünemez boşluk nonbreak space
bölünemez kısa çizgi non-breaking hyphen
bölünen dividend
bölünmüş sözcük broken word
Bu disk hasarlı This disk is damaged
bulma find
buluşsal heuristic
buluşsal yöntemler heuristics
bul ve değiştir find and replace
bul ve değiştir search and replace
Bütün Whole
bütünlük integrity
büyüğe çevrilmiş harf capitalized letter
büyük major
büyük başlık banner
büyük harf capital
büyük harf capital letter
büyük harf uppercase
büyük harfe çevirme capitalization
büyük harf kilidi caps lock
büyük küçük harf dönüşümü case conversion
büyük küçük harfe duyarlı match case
büyüklük size
büyük ve küçük harfe duyarlı case sensitive
büyürlük upgradeability
büyüteç magnifier
büyütme upsizing
büyütme magnification
büyütmek zoom in
büyütmek zoom (to)
büyütmek magnify
büyütmek enlarge
canlandırma animation
canlandırmak animate
canlı live
CD-ROM CD-ROM
CD-ROM-Okuyucu CD-ROM-Player
CD-ROM sürücü CD-ROM driver
CD yazıcı CD burner
cep pocket
Cep kılavuzu Pocket guide(booklet)
cetvel ruler
cilt volume
cilt payı gutter
cilt payı boşluğu binding margins
Computer Aided Systems Engineering CASE
CUA mimarisi CUA architecture
çağırmak call
çağırmak invoke
çağırmak evoke
çağrı call
çağrışımlı bellek associative memory
çakışma coincidence
çalar saat alarm clock
çalışabilirlik süresi up-time
Çalışma alanı Workspace
çalışmak work
çalışma kolu task force
Çalışma kütüğü Work file
çalıştırma birimi run-time module
çalıştırmak run
çalıştırma ortamı run-time environment
çalıştırma sürümü run-time version
çapraz başvuru cross reference
çarpan multiplier
çarpan factor
çarpıklık skew
çarpıklık distortation
çarpılan multiplicand
çarpışma collision
çarpışma algılaması collision detection
çarpmak multiply
çatı skeleton
çekici tractor
çekirdek nucleus
çekirdek core (memory)
çekişme contention
çekmece drawer
çekme menü pull down menu
çelişmek conflict
çember circle
çentik notch
çerçeve frame
çerçeve outline
çevirici assembler
çevirici dili assembly language
çevirme assembly
çevirme flip
çevirmek translate
çevirmek dial
çevirmeli hat dialed line
çevirmeli uçbirim dial-up terminal
çevirmen translator
çevir sesi dial tone
çevre environment
çevrebirimi peripheral
çevre değişkeni environment variable
çevresel peripheral
çevrim circuit
çevrim anahtarlama circuit switching
çevrimdışı off-line, offline
çevrimiçi on-line, online
çevrimiçi yardım on-line help
çevrim kartı board
çevrimsel gönderme circular reference
çıkarmak subtract
çıkarmak remove
çıkarmak (devreden) unmount
çıkarsama inference
çıkartmak eject
çıkartmak strike out
çıkış output
çıkış aygıtı output device
çıkış kütüğü output file
çıkış noktası outlet
çıkış tepsisi output tray
çıkmak exit
çıktı output
Çıktı Kipi Output Mode
çıktı kuyruğu output queue
çıktı (yazılı) printout
çift double
çift dual
çift even
çift açma tırnağı double open quote
çift altçizgi double underline
çift aralık bırakma double-spacing
çift aralık (satır aralığı) double space
Çift başlı ok Two-headed arrow
çift disket sürücülü sistem dual floppy system
çift duyarlıklı double precision
çift işlemci dual processor
çift kapama tırnağı double close quote
çift sayı even number
çift sekizli karakter kümesi double-byte character set(DBCS)
çiftsözcük doubleword
çift tıklatma double click
çift yoğunluklu disk double-density disk
çift yönlü duplex
çift yönlü full duplex
çift yüzlü baskı double-sided printing
çift yüzlü disket double sided diskette
çift yüzlü sayfalar double-sided pages
çizelge table
çizelgelemek tabulate
çizge chart (pie
çizge bar)
çizge diagram
çizge graph
çizge graphic
çizgeleme graphics
çizgesel graphic
çizgesel graphical
çizgi dash
çizgi line
çizgi kalınlığı line weight
çizici plotter
çizim artwork
çizim drawing
çizim cetveli drawing ruler
çizim karakteri drawing character
çizmek plot
çizmek draw (to)
çoğaltıcı duplicator
çoğaltma duplication
çoğaltmak duplicate
çoğul plural
çoğunluk majority
çokgörevli multitasking
çok kullanıcılı multiuser
çoklama multiplexing
çoklamak multiplex
çoklayıcı multiplexer
çoklu multiple
çoklu görev multitasking
çoklu işlem multiprocessing
çoklu kullanım multithreading
çoklu ortam multimedia
çoklu programlama multiprogramming
çoktan türeme multiple inheritance
çok uluslu karakter kümesi multinational character set
çok yönlü versatile
Çöp Sepeti Trash
Çözmece Puzzle
çözmek resolve
çözümleme analysis
çözümleyici analyzer
çözünürlük resolution
çubuk bar
çubuk çizim bar chart
çubukkod barcode
çubukkod okuma kalemi bar code wand
dağıtıcı distributor
dağıtılmış decentralized
dağıtımlı distributed
dağıtımlı bilgi işlem distributed data processing
dağıtımlı işlem distributed processing
dağıtımlı sistem distributed system
dağıtımlı veri tabanı distributed data base
dağıtım listesi distribution list
dağıtmak dispatch
dağıtmak distribute
dairesel çizim pie chart
dalga wave
dalga boyu wavelength
dalgalı alternating
dalgalı akım alternate current, alternating current
dallandırıcı (LAN) splitter
dallanma branching
dallanmak branch
damga character
damga dizgisi character string
daraltmak collapse(to)
defter bilgisayar notebook computer
değer value
değişiklik modification
değişiklik çubuğu revision bar
değişiklik düzeyi modification level
değişiklik öncesi kopya before-image
değişiklik simgesi revision symbol
değişiklik sonrası kopya after-image
değişim exchange (noun)
değişim (arasında) interchange
değişir disk paketi disk pack
değişken variable
değişmek exchange (verb)
değişmez fixed
değişmez constant
değişmez aralıklı yazıyüzü fixed spaced font
değiştirge parameter
Değiştirilebilir Biçimli Metin Revisable-Form Text
değiştirmek alter
değiştirmek change
değiştirmek modify
değiştirmek substitute
değmek contact
delgi punch
delik hole
delikli perforated
demir atma noktası anchor point
denetim check
denetim karakteri control character
denetim kodları control codes
denetim kolu paddle
denetim masası control panel
denetim menüsü control menu
denetim noktası checkpoint
denetim noktası/yeniden başlatma yorda checkpoint/restart procedure
denetleme izi audit trail
denetlemek audit
denetlemek control
denetleyici controller
dengelemek balance
dengelenmemiş unbalanced
denklem equation
denklem düzenleyici equation editor
depo spike
depolama storage
depolamak store
Depoyu boşaltmak UNSPIKE(Keyname)
derece degree
derece grade
derleme compilation
derlemek compile
derleyici compiler
derleyici üreteci compiler generator
desen pattern
deste deck
destek support
desteklemek support
devingen dynamic
devingen adres dönüştürme dynamic address translation
devingen bağlantı dynamic linking
Devingen Bağlı Kitaplık Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma dynamic storage allocation
devingen kaynak ayırma dynamic resource allocation
devingen öncelik dynamic priority
devingen programlama dynamic programming
Devingen Veri Alışverişi Dynamic Data Exchange
devir turnover
devir hızı turnover
deyim statement
deyim expression(mat)
dış external
dışarda tanımlanan kütük externally described file
dışarda tanımlanan veri externally described data
dışarı aktarım export (noun)
dışarı aktarmak export (verb)
dışbükey convex
dış çizgi outline (font)
dış çizgili yazıyüzü outlined font
Dış Kenar Boşluğu Outside Margin
dışlamak exclude
dışlayan ya da exclusive or
dış modem stand-alone modem
dış modem external modem
dış saklama birimi external storage
dikeç column
dikeç başlığı column heading
dikeç genişliği column width
dikeç imi column marker
dikeç sınırları column boundaries
dikeç sonu column break
dikkat attention
dil language
dil bilgisi grammar
dilim slice
dipnot footnote
dirimkurgu bionics
disk hard disk
disk disk
disk alanı disk space
disk birimi disk unit
disk birimi disk volume
disk dizisi disk array
disk dolu disk full
disket flexible disk, floppy, floppy disk, diskette
disket sürücü floppy disk drive
disk hatası disk error
disk ikizleme disk mirroring, DASD mirroring
disk işletim sistemi disk operating system
disk kartı hard card
disklere bölüştürme disk stripping
disk sürücü disk drive
diyot diode
dizeç row
dizey matrix
dizgi string
dizi array
dizi Series
dizin directory
dizin index
dizin ağacı directory tree
dizin içerik listesi directory listing
dizin yeri directory location
dizisel serial
dizisel arabirim Serial interface
dizisel aygıt serial device
dizisel bağlantılı fare serial mouse
dizisel iletişim Serial communication
dizisel işlem serial processing
dizisel kapı serial port
dizisel numara serial number
dizisel sürücü Serial Driver
dizisel veri serial data
dizisel yazıcı serial printer
dizüstü bilgisayar laptop computer
doğal natural
doğru correct
doğru akım direct current
doğrudan direct
doğrudan adres direct address
doğrudan bellek erişimi direct memory access (DMA)
doğrudan erişim direct access
doğrudan erişimli saklama aygıtı direct access storage device
doğrudan yuva direct slot
doğrulama verification
doğrulamak authenticate
doğrulamak confirm
doğruluk accuracy
doğrusal linear
doğrusal olmayan non-linear
doku texture(graphics)
doku eşlemi texture map
dokunma duyarlı touch sensitive
dokunma duyarlı ekran touch screen
dokunma duyarlı klavye membrane keyboard
dokunmak touch
dolap cabinet
dolaşma navigation
dolaylı indirect
dolaylı adres indirect ddress
dolaysız adres direct address
doldurma fill
doldurma deseni fill pattern
doldurmak pad
doldurma karakteri fill character
dolu full
donanım hardware
donanım aksaklığı hardware check
donanım gereksinimleri hardware requirements
donatı accessory
donatım equipment
dondurmak freeze(to)
doruk peak
DOS komut istemi DOS prompt
doyma saturation
dökmek dump
döküm breakdown
Döndürmek Rotate
döndürmek spin
dönem period
dönge circle
döngü loop
dönmek return
dönmek revert
dönüş cycle
dönüş çalma cycle stealing
dönüş kodu return code
dönüşsel cyclic
dönüşsel artıklık denetimi cyclic redundancy check
dönüş süresi cycle time
dönüş süresi turnaround time
dönüştürme conversion
dönüştürmek convert
dönüştürmek transform
dönüştürücü converter
dönüşüm transform
dörtlü quad
dörtlük quadrant
döşe tile
durağan olmayan antistatic
duraklamak pause
duraksız işlem streaming
duraksız kip streaming mode
duraksız manyetik bant sürücü streaming tape drive
durdurma dizisi abort sequence
durdurmak abort
durdurmak stop
durmak halt
durmak stop
duruk static
durum state, status
Durum çubuğu Status bar
duyarlık precision
duyarlık sensitivity
Duyuru Tahtası Hizmetleri Bulletin Board Services
düğme button, pushbutton
düğüm node
düğüm tanıtıcısı node id
düşey portrait (page orientation)
düşey vertical
düşey hata denetimi vertical redundancy check
düşük low
düşük yoğunluklu low density
düzeltme correction
düzeltme düzeyi fix level
düzeltme imi caret
düzeltmek fix
düzenek mechanism
düzenek setup
düzenlemek arrange
düzenlemek order
düzenlemek organize
düzenlemek edit
düzenleyici editor
düzensiz kenar ragged edge
düzey level
düzgeçiş pass-through
düzgün smooth
düzlem platform
düz metin Plain text
eder price
edilgen passive
edinmek adopt
eğik slant
Eğitim Training
eğitmen tutorial
eğri curve
ek appendix
ek attachment
ek açıklama annotation
ek damgalar extended characters
ekleme noktası (araya) insertion point
ekran screen
ekranı kaplamak maximize
Ekran Koruyucu Screen Saver
ekran resmi screen shot
Ekran Yaz tuşu Print Screen key
eksen axis
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksi minus
eksi negative
eksik missing
ek yük overhead
elde carry
ele geçirmek seize
elektronik kopya soft copy
elektronik posta electronic mail
Elektronik Yazarkasa Electronic Cash Register
elemek sift
elemeli sıralama bubble sort
el ile manual
elkitabı manual
elle besleme manual feed
elyazısı desteği handwriting support
en width
en az minimum
en boy oranı aspect ratio
en büyük maximum
enbüyütme maximize
en çok maximum
en düşük minimum
enerji energy
en gelişkin teknoloji state of the art technology
en iyi optimum
eniyileme optimization
en küçük minimum
enküçültme minimize
en sağdaki basamak least significant digit
en soldaki basamak most significant digit
en son recent
en yüksek maximum
ergonomi ergonomics
erim range
erişilir accesible
erişilirlik accesibility
erişim access
erişim düzeneği actuator
erişim kilidi privacy lock
erişim süresi access time
erişim yöntemi access method
erişmek access
erişmek retrieve
ertelemek postpone
ertelemek defer
Esc tuşu Esc key
esnek flexible
peer
eşanlamlı Synonym
Eşanlamlılar Thesaurus
eşanlı simultaneous
eşaralıklı yazıyüzü monospaced font
eşdeğer equivalent
eşeksenli coaxial
eşgüdüm coordination
eşgüdümcü coordinator
eşgüdüm sağlamak coordinate
eşik threshold
eşit imi equal sign
eşitleme equalization
eşlem map
eşlemek map
eşlenmemiş unmapped
eşler arası peer to peer
eşleştirmek match
eşli paired
eşlik parity
eşlik biti parity bit
Ethernet Ethernet
etiket label
Etiketli iletişim kutusu Tab Dialog
etki alanı domain
etki alanları arası cross-domain
etkileşim interaction
etkileşimli interactive
etkileşimli conversational
etkin active
etkin effective
etkinleştirmek activate
etkinliğini kaldırmak deactivate
etkinlik activity
etkin olmayan inactive
etmen factor
evirme invert
evre phase
evrensel universal
faks faximile
faks göndermek fax
fare mouse
fare altlığı mouse pad
fare düğmesi mouse button
fare imleci mouse pointer
fırça brush
film movie
fiş jack
fiş plug
fiş ucu tip
fiziksel physical
fiziksel bağlantılı hardwired
fiziksel kesim hard sector
form form
Form başı Top of Form(TOF)
form besleme form feed
fotogerçekçi photorealistic
fotogerçekçilik photorealism
fotoiletken photoconductor
G/Ç (bkz. Giriş/Çıkış) I/O
gecikme lag
gecikme süresi delay time
gecikme süresi latency
geciktirmek delay
geçek line
geçen süre elapsed time
Geçerli Valid
geçerliğini denetlemek validate
geçerlik denetimi validation check
geçerli kütük adı legal file name
geçerli olan effective
geçersiz illegal
geçersiz invalid
geçersiz void
geçersiz kılmak (eskisini) override
geçici temporary
geçici tentative
Geçici kütük Scratch File
geçici program alanı transient area
geçici program düzeltmesi program temporary fix
geçirmek migrate
geçiş transition
geçişme, dereceleme gradation
geçiş tuşları Toggle keys
geçiş tuşu hot key
geçit gate
geçmek pass
geçmek migrate
geçmiş günlüğü history log
geçmiş kütüğü history file
gelen inbound
gelen incoming
geleneksel conventional
gelen kutusu inbox
gelen sepeti in-basket
gelişmiş advanced
Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı Enhanced Graphics Adapter
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
geliştirici developer
geliştirilmiş enhanced
geliştirilmiş kip enhanced mode
geliştirilmiş klavye enhanced keyboard
geliştirme aracı development tool
geliştirmek develop
geliştirmek enhance
genel general
genel global
genel public
genel arama karakteri wildcard character
geniş Wide
geniş bant broadband, wideband
geniş iletişim ağı wide area network
genişletilmiş expanded
genişletilmiş bellek expanded memory
genişletilmiş damga kümesi extended character set
genişletilmiş klavye extended keyboard
genişletme geçiti aksamı expansion gate feature
genişletmek widen(to)
genişletmek expand
genişletmek extend
genişletme kartı expansion board, expansion card
genişletme yuvası expansion slot
genişlik width
genlik amplitude
gerçek real
gerçekleştirmek implement(to)
gerçekleştirmek perform
gerçek sayı real number
gerekçeleme justification
gereken değiştirge required parameter
gereksinim requirement
gereksinim belirtimleri requirement specification
geri almak undo
geribildirim feedback
geri çağırmak callback
geri çağırmak recall
geri çekmek backout
geri çevirmek reject
gerileme back tracking
geriletmek back space
gerilme tensile
geri sarmak rewind
geri sekme backtab
geri tuşu backspace key
geriye backward
geriye uyumluluk backwards compatibility
geri yüklemek restore
getir götür swap
getir götür kütüğü swap file
getirme swap-in
getirmek fetch
gevşek bağlı loosely coupled
gezdirme panning
giden outgoing
giden kutusu outbox
giden sepeti out-basket
girdi input
girinti indent
girintili liste indented list
girintili paragraf indented paragraph
girintili yazılmış indented
girintili yazma indentation
girintili yazmak indent
GİRİNTİSİZ UNINDENT
giriş input
giriş introduction
giriş entry
giriş aygıtı input device
giriş/çıkış input/output
girişim interference
giriş noktası entry point
girmek enter
Gir tuşu Enter key
git go to
gizlemek hide
gizli hidden
gizli confidential
gizli kütük hidden file
göbek hub
gölge shadow
gölgeleme shadowing
gölgelendirici shader
gölgelendirme shading
gölgelendirmek shade
Gölgeli Shaded
gömmek embed
gömülü nesne embedded object
göndermek send
göreli relative
göreli konum offset
görev task
Görev listesi Task list
görsel visual
görünmek appear
görünmeyen invisible
görüntü image
görüntü video
görüntü picture
görüntü belleği video memory
görüntü birimi display (unit)
görüntü birimi display monitor
görüntü birimi monitor
görüntü (birimi) belleği display memory
görüntü (birimi) işistasyonu display station
görüntü (birimi) işistasyonu display workstation
görüntü (birimi) kartı display card
görüntü (birimi) sürücüsü display adaptor
görüntü (birimi) sürücüsü display driver
Görüntü ekranı Video screen
Görüntü ekranı display screen
görüntü işlem image processing
görüntü kartı video card
görüntüleme view
görüntülemek display
görüntülenmez nondisplay
görüntülü toplantı videoconferencing
görüntü monitörü video monitor
görüntü öğesi display point
görüntü öğesi picture element
görüntü şeridi video tape
görünüm outlook
görünüm view
görüş vision
görüş sight
gösterge indicator
gösterge legend
gösterge pointer
gösteri demonstration
gösteriliş presentation
gösterim notation
gösterim representation
göstermek indicate
göstermek show
göstermek point
götürme swap-out
gövde body
göz atmak browse
gözden geçirmek overview
gözden geçirmek review
gözden geçirmek revise
göze cell
göze erimi cell range
göze koruması cell protection
gözetici supervisor
gözetimli işletim attended operation
gözetimsiz unattended
gözetimsiz işlem unattended operation
gözetimsiz işletim unattended operation
gri düzeyi gray level
gri ölçeği gray scale
gri sayısını azaltma posterization
güç power
güç anahtarı power switch
güç ışığı power light
güç kablosu power cord
güç kaynağı power supply
güdümbilim cybernetics
gün day
güncel up-to-date
güncellemek update
günlük journal
günlük log
günlük daily (adj.)
günlük kütüğü log file
günlük tutmak log
günün tarihi current date
gürültü noise
güvence assurance
güvenilirlik reliability
güvenliği bozma security violation
güvenlik security
ham raw
hareket transaction
harekete dayalı transaction driven
hareket kütüğü transaction file
hareketli grafik sprite graphics
harf letter
harfin alt çıkıntısı descent
harfin alt çıkıntısı descender
harfin üst çıkıntısı ascender
harfin üst çıkıntısı ascent
harita map
harmanlamak collate
harmanlama sırası collating sequence
Harzemli Yolu algorithm
hat line
hata error
hatadan kurtulma error recovery
hata günlüğü error log
hata iletisi error Message
havuz pool
havuz repository
hazır ready
hazır bilgi literal
hazırlamak setup (v)
hazırlık preparation
hece syllable
hece ayırma çizgisi syllable hyphen
hedef target
herkes everyone
Hesap Çizelgesi spreadsheet
hesaplamak calculate
hesaplamak compute
hesap makinesi calculator
hız speed
hız rate
hız denetimi pacing
hızlandırmak accelerate
hızlı quick
hiçbiri none
hizalamak align
hizmet service
hoparlör speaker
ısı heat
ısı alıcı heat sink
ısıl thermal
ıslak wet
ışık light
ışık geçirmezlik opacity
ışık kalemi light pen
ışıma radiation
ışın beam
ızgara grid
ızgara raster
ızgara çizgileri gridlines
ızgara tarama raster scan
inside
internal
intrinsic
içeren inclusive
içeri aktarım import (noun)
içeri aktarmak import (verb)
içerik content
içermek include
iç hat extension (telephone)
iç içe olmayan unnested
içindekiler contents
içindekiler Table of Contents
içsel inherent
iğne pin
iğneli yazıcı matrix printer, dot matrix printer
iki durumlu bistable
ikidurumlu flip-flop
iki konumlu düğme toggle button
iki kutuplu bipolar
ikil bit
ikil eşlemi bit map
ikil eşlemli bitmapped
ikili binary
ikili kod binary code
ikili kodlanmış onlu binary-coded decimal
ikili kütük binary file
ikili sayı binary digit
ikil/karakter bits per character
ikil/saniye bits per second
ikincil secondary
iki noktaya göre hizalama colon alignment
iki yönlü bidirectional
ikiz twin
ikizeksenli twinaxial
ikiz görüntü mirror image
ikizleme mirroring
ileri advanced
ileri(ye) forward
ilerleme hızı pace
ilerlemek advance
ilerlemek go-ahead
ileti message
ileti işleyici message handler
iletileri iptal et drop Messages
iletim transmission
iletişim communication
iletişim ağı communucation network
iletişim bağlantısı communucation link
iletişim hattı communucation line
iletişim kapısı communications port
iletişim kuralları protocol
iletişim kutusu dialog box
iletişim yöneticisi communications manager
iletmek forward
iletmek transmit
ilgi reference
ilinge topology
ilinti correlation
ilinti formula
ilişki relation
ilişki association
ilişkilendirmek associate
ilişkin corresponding
ilişkisel relational
ilişkisel işleç relational operator
ilişkisel veritabanı relational database
iliştirmek attach (software)
ilk initial
ilk duruma getirmek reset
ilkel nesne primitive object
ilklendirmek initialize
im mark
im marker
im sign
im signal
im tick
imleç cursor
imleç pointer
imleç denetim topu control ball
imleç denetim tuşları cursor control keys
imleç yön tuşu cursor movement key
imlemek mark
imlemek tick
imlenmemiş unmarked
imleyici marker
imza signature
İnce Thin
ince artı imleci crosshair cursor, hair cross cursor
ince şerit stripe
inç başına nokta sayısı dots per inch
indirgemek demote (to)
İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı Reduced Instruction Set Computer
iptal etmek drop
ipucu tip
ipucu hint
isteğe bağlı arbitrary
istek request
istem demand
istemci client
istemci/sunucu client/server
istemci/sunucu uygulaması client/server application
istem çoklama demand multiplexing
istemde bulunmak prompt
istenen boşluk hard space
istenen kısa çizgi hard hyphen
istenen kısa çizgi required hyphen
istenen sayfa sonu hard page break
istenen sayfa sonu manual pagebreak
istenen sayfa sonu required pagebreak
work
job
işbirlikli işlem cooperative processing
iş dökümü yapısı work breakdown structure
iş günü Weekday
iş istasyonu workstation
işitsel audio
işleç operator
işleklik oranı activity ratio
işleklik sayacı activity counter
işlem operation
işlem processing
işlem process
işlem birimi processor unit
işlemci processor
işleme handling
işleme processing
işlemek manipulate(to)
işlem gerektiren hata intervention required check
işlem sonrası postmortem
İşlem Tablosu worksheet
işlenen operand
işletim dışı süre inoperable time
işletim sistemi operating system
işletmek operate
işletmen operator
işletmen uçbirimi console
işlev function
işlevsel functional
işlevsiz döngü idle loop
işlev tuşu function key
işleyici handler
iş parçacığı Thread
iş tanımlaması job description
italik italic
ivedi durum emergency
ivme acceleration
iyileştirilmiş improved
iz trace
iz track
iz trail
izdüşüm projection
izi kalan görüntü burned-in image
izin permit
iz karakteri (sekme) leader character (tab)
izleme tracking
izleme günlüğü trace log
izlemek trace
izlemek track
izlemek trail
izlemek monitor
İztopu track ball/trackball
kabarcık bellek bubble memory
kabarcık bellek kartı bubble board
kablo cable
kablo cord
kablo borusu conduit
kabuk shell
kaçış tuşu escaping key
kaçış tuşu dizisi escape sequence
kaçmak escape
kafa head
kafa arızası head crash
kağıdı bırakma paper release
Kağıt Paper
kağıt ayarlama paper registration
kağıt ayırıcı burster
kağıt ayırmak burst
kağıt kılavuzu paper guide
kağıt öğütücü shredder
kağıt sıkışması paper jam
kalan balance
kalan remainder
kaldırmak remove
kalemle okuma wanding
kalıcı nonvolatile
kalıcı permanent
Kalıcı dosya Stationary pad
kalın boldface
kalın thick
kalın bold
kalıt inheritance
kalıt almak inherit
kamu public
kanal channel
kanala bağlı channel-attached
kap container
kap folder
kapak sayfası cover page
kapalı off
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
kapalı döngü closed loop
kapalı yordam closed routine
kapamak power off
kapamak switch off
kapamak turn off
kapanış closedown
kapatmak close
kapatma kutusu close box
kapı port
kapladığı alan footprint
kaplanmış coated
kapsam scope
kapsam enclosure
kapsamak enclose
karakter çiftlerini sıkıştırmak kern
Karakter dizicisi Typesetter
karakter dizmek typeset
karakter/inç characters per inch
karakter kümesi character set
karakter sıklığı pitch
karakter tanıma character recognition
karalama kütüğü scrap file
karar decision
kararlılık stability
karartıcı toner
karartma ayarlı anahtar dimmer switch
karartma için bekleme süresi auto-dim interval
karar veri tabanı decisional database
kardeş öğe sibling element
kare (film karesi) frame
karma mixed
karma çizim mixed chart
karmaşık complex
karmaşık sayı complex number
karşılaştırıcı comparator
karşılaştırmak compare
karşılaştırmalı değerlendirme benchmark
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi benchmark test
karşılaştırmalı sıralama comparative sort
karşılıklı mutual
karşılık vermek answerback
karşıt opposite
karşıt anlamlılar antonyms
karşıtlık contrast
karşıtlık ayarı contrast control
kart card
kaset cassette
kaşlı ayraç brace
katalog catalog
katı solid
katı durum solid state
katma değer added value
katman layer
katmayı iptal et drop embed
katot ışınlı tüp cathode ray tube
katsayı coefficient
katsayı factor
kavramak grab(to)
kavramsal conceptual
kavşak junction
kayan floating
kayan noktalı floating-point
kayar noktalı çerçeve marquee
kaydırma çubuğu scroll bar
kaydırmak scroll
kaydırma kutusu scroll box
kaykılma shear
kaynak resource, source
kaynakça bibliography
kaynak koda dönüştürme decompile
kement lasso
kenar edge
kenar boşluğu margin
Kenar çubukları Sidebars
kesikli çizgi dashed line
kesiksiz solid
kesim sector
kesim segment
kesimleme segmentation
kesin definite
kesir çizgisi division line (re: fractions)
kesişim intersection
kesişmek intercept
kesme interrupt
kesme anahtarı interrupt switch
kesme imi apostrophe
kesme işleyici interrupt handler
kesmek break
kesmek interrupt
kesmek truncate
kesmek cut off
kesmek cut
kesmek ve yapıştırmak cut and paste
kesme noktası breakpoint
kestirim forecast
kestirmek forecast
kestirme yol tuşu fast path key
kılavuz guide
kırpıntı çizge clipart
kırpma clip
kırpma cropping
kırpma imleri crop marks
kırpmak trim
kısa short
kısaad acronym
kısa çizgi hyphen
kısaltmak abbreviate
kısa not memo
kısayol shortcut
kısa yol tuşu shortcut key
kısıt constraint
kısıtlamak constrain
kıskaç clamp
kısmi partial
kızılötesi infrared
kilidi açmak unlock(to)
kilit lock
kilitlemek lock
kilitlenme deadlock
kilobyte(KB) kilobyte(KB)
kimlik identification
kimlik identity
kimlik denetimi authentication
kimlik kartı badge
kimlik numarası ID number
kip mode
kip çözmek demodulate
kip çözücü demodulator
kipleme modulation
kiplemek modulate
kipleyici modulator
kiralanmış hat leased line
kişisel bilgisayar personal computer
kişisel gizlilik privacy
kitaplık library
klavye keyboard
kod code
kod çözmek decode
kodlamak encode
kod noktası code point
kod sayfası code page
kod sayfası değiştirme code page switching
kol lever
kolay kullanım sınaması usability test
komut instruction
komut order
komut command
komut dili command language
komut dizisi command sequence
komut hatası command check
komut istemi command prompt
komut kümesi instruction set
komut kütüğü command file
komut menüsü command menu
komut satırı command line
komut tuşu command key
komut vermek issue a command
komut yorumlayıcı command interpreter
konaç coordinate
konfigürasyon tanımlayıcı configurator
konu subject
konu topic
konuk guest
konum position
konum atlatmayan tuş nonescaping key, dead key
Konumlandırma Positioning
konuşmacı speaker
konuşma tanıma speech recognition
kopya koruması copy protection
kopyalamak copy
korsanlık piracy
korumak protect
koşul condition
koşullu aktarma conditional transfer
koşullu yönerge conditional instruction
koşulsuz unconditional
koşut parallel
koşutzamanlı concurrent
kova bucket
koyu bold
koyuluk tone
kök dizin root directory
köken origin
köprü bridge
köşe corner
köşegen diagonal
köşeli ayraç bracket
kritik critical
kritik yol critical path
kritik yol yöntemi Critical Path Method (CPM)
kukla dummy
kukla aygıt dummy device
kukla değişken dummy variable
kukla modem null modem
kulaklık headphone
kulaklık çıkışı headphone jack
kullanıcı user
Kullanıcı arabirimi UI(User Interface)
kullanıcı belgisi user profile
kullanıcı çıkışı user exit
kullanıcı etkileşimi user interaction
kullanıcı grubu user group
kullanıcı hesabı user account
Kullanıcı Kılavuzu Owners Guide
Kullanıcı Kılavuzu User s Guide
kullanıcı kimliği user id
kullanılamaz unavailable
kullanılır available
kullanılır usable
kullanılır kılmak vary on
kullanılırlık availability
kullanılırlık usability
kullanılmaz kılmak vary off
kullanımbilim pragmatics
kullanımda busy
kullanımda ışığı in use light
kullanışlı user friendly/user-friendly
kum saati hour glass
kural rule
kural convention
kural dışı durum exception
kural dışı durum iletisi exception message
kural dışı durum işleme exception handling
kuram theory
kurmak install
kurmak set up
kurtarılamaz unrecoverable
kurtarılamaz hata irrecoverable error
kurtarılır recoverable
kurtarma recovery
kurtarmak recover
kuruluş installation
kuruluş enterprise
kuşak belt
kuşak generation
kuşak yazıcı band printer
kutu box
kutucuk cartridge
kutucuk teyp birimi cartridge tape unit
kutulanmış paragraf boxed paragraph
kutuplamak polarize
kutuplu polar
kutupsal polar
kuyruğa koymak enqueue
kuyruk queue
kuyruklanmış yazdırma Queued Printing
küçük minor
küçük boyutlu sistem compact system
küçük büyük harf small caps
küçük harf lowercase
küçültme downsizing
küçültmek reduce
küçültmek shrink
küçültmek zoom out
küme cluster
küme set
kümelemek aggregate
kütük data set
kütük file
kütük işleme durumu disposition
lazer yazıcı laser printer
Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç) Legal
leke spot
Letter (özel kağıt boyutu:?inçx?inç) letter
lisans license
lisans anlaşması license agreement
lisanslı program licensed program
liste list
listelemek list
logo logo
macenta magenta
madde imi bullet
madde imli liste bulleted list
madde imli paragraf bulleted paragraph
makara reel
makara spool
makaradan çıkarmak unwind
makine machine
makine arızası machine check
makine dili machine language
makine kodu machine code
makro macro
makroişlemci macroprocessor
mandal latch
mantık logic
mantıksal çevrim kartı logic board
manyetik magnetic
manyetik bant tape
manyetik bant imi tape mark
manyetik bant yedekleme aygıtı Tape backup device
manyetik kart birimi tape deck
masa desk
masa donatısı desk accessory
masaüstü desktop
masaüstü deseni desktop pattern
masaüstü yayıncılık desktop publishing
masaüstü yöneticisi desktop manager
maskelemek mask
matematik (yardımcı) işlemci(si) math coprocessor
me çizgi long dash
megabyte, MB megabyte (measurement unit)
megahertz megahertz
mektup letter
mektup niteliği letter quality
mektup niteliğine yakın near-letter quality
menü menu
menü başlığı menu title
menü çubuğu action bar
menü çubuğu menu bar
menülerle çalıştırılan menu driven
menü öğesi menu item
merkez center
merkezi central
metin text
metin düzenleyici text editor
mikrobilgisayar microcomputer
mikrodalga microwave
mikroişlemci microprocessor
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
miktar quantity
mil spindle
mimari architecture
minibilgisayar minicomputer
model model
modem modem
morötesi ultraviolet
mürekkep püskürtmeli yazıcı ink jet printer
müşteri customer
müşterice kurulan customer setup
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Musical Instruments Digital Interface
nakit cash
nesne object
Nesne Bağlama ve Katıştırma Object Linking and Embedding
nesne tabanlı object-based
nesneye dayalı object oriented
nesneye dayalı çözümleme object-oriented analysis
nesneye dayalı programlama object-oriented programming
nesneye dayalı sınama object-oriented testing
nesneye dayalı tasarım object-oriented design
nicelemek quantify
nicelik quantity
nitelemek qualify
niteleyici qualifier
nitelik quality
Nitelik Denetimi Quality Control
Nitelik Güvencesi Quality Assurance
nokta period
nokta dot
nokta point
noktalama punctuation
noktalı altçizgi dotted underline
noktalı çizgi dotted line
nokta uzaklığı dot pitch
not note
numarasız unnumbered
ofis office
ofis özdevinimi office automation
ofset (baskı) offset
ok arrow
ok tuşu arrow key
ok ucu arrow head
okumak read
okuma kalemi wand (reader)
olağan normal
olağandışı son abnormal end, abnormal termination
olağanüstü durum disaster
olanak facility
olanaksız Unable
olay event
olaya dayalı event driven
olumlu positive
olumsuzlamak negate
olurluk feasibility
olurluk incelemesi business case
olurluk incelemesi feasibility study
onaltılı sayı sistemi hexadecimal numbering system
onarım repair
onarım corrective maintenance
onay belgesi certificate, certification
onayı kaldır uncheck(to)
onay imi check mark
onay kutusu check box
onaylamak accept
onaylamak approve
ondalık decimal
ondalık ayırıcı decimal point
ondalık ayırıcı hizalı decimal aligned
ondalık ayırıcıya göre hizalama decimal alignment
ondalık basamak decimal place
ondalık değer decimal value
ondalık karakter decimal character
ondalık sekme durakları decimal tabstop
ondalık sekmeler decimal tabs
onlu decimal
onulmaz yanlış fatal error
optik optical
optik disk optical disk
optik disk kutusu juke box
optik disk tablası optical disk platter
optik karakter tanıma optical character recognition
optik lif fiber optic
optik lif optical fiber
oran rate, ratio
oranlı sayı rational number
oransız sayı irrational number
orantılı proportional
orantılı yazıyüzü proportional font
orta intermediate
orta medium
orta çizgi en-dash
ortak partner
ortak common (adj)
ortak alan common area, common field
ortak anlayış belgesi document of understanding(DOU)
Ortak Kullanıcı Erişimi Common User Access
ortak metin boilerplate text
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface
ortalama center alignment
ortalama mean
ortalama average
ortam media
ortam medium
ortamsız medialess
otomatik sınama Power On Self Test
oturum session
oturum açmak log in, login, log on, logon
oturum kapamak log off, log out
oturumu açmak sign-on
oturumu kapamak sign-off
oylum volume
oynaklık volatility
oyun çubuğu joy stick
öbek block, group
öbek çözmek unblock
öbek kopyalama block copy
öbek seçimi block selection
öbek silme block delete
öbek taşıma block move
öğe item
öğe element
öğreti discipline
ölçek scale (n)
ölçekleme scaling
ölçeklemek scale (v)
ölçekleme katsayısı scaling factor
ölçeklenirlik scalability
ölçü birimi Unit of measurement
ölçüm measurement
ölçüt criteria
ön- pre-
önalan foreground
ön arabellek cache buffer
önbelleğe alma caching
önbellek cache, memory cache
önceden ara belleğe alma anticipatory buffering
önceden belirlenmiş preset
önceden sayfalama anticipatory paging
önceden tanımlamak predefine
önce gelen karakterler leading characters
Önceki Previous
önceki boyuta getirme düğmesi restore button
önceki sayfa page up
öncelik precedence
öncelik priority
öncü leader
öndeki sıfır leading zero
ön denetim listesi preliminary checklist
ön derleme precompile
öndeyiş prologue
öne getirmek bring to front
önem severity
önem kodu severity code
önemli important
önemsiz trivial
önemsiz minor
Öneriler Suggestion
Önermek Suggest(to)
önetiket header label
öngörmek predict
önişlemci preprocessor
Önizleme Preview
önsöz preface
ön uç front end
ön ürün prototype
önyükleme bootstrap
önyüklemek boot
ÖÖ (Öğleden Önce) AM (12 saatlik zaman biçimi)
örnek sample, example
örnekleme sampling
Örnekleyici Sampler
örnek olay incelemesi case study
örneksel analog
örnekselden sayısala dönüştürücü analog-to-digital converter(ADC)
örnekseme analogy
örtü blanket
örtük implied
örtülü implicit
örtüşmek overlap
örüntü pattern
ÖS (Öğleden Sonra) PM (12 saatlik zaman biçimi)
öteki alternate, alternative
öteki alternative
öteki ad alias
öteki birleştirme sırası alternate collating sequence
öteki karakter seti alternate character set
öteki kod sayfası alternate code page
ötelemek (kaydırmak) shift
öykünmek emulate
öykünücü emulator
öykünüm emulation
öykünüm programı emulation program
öz açıklamalı Self explanatory
özdeş identical, same
özdeşlik identity
özdevimli auto, automatic, automatically
özdevimli ayar auto adjust
özdevimli bağ/bağlantı auto link
özdevimli bağlantı auto logon
özdevimli başlama automatic Startup
özdevimli besleme auto-feed
özdevimli çağırma auto call
özdevimli görüntü karartma auto-dim
özdevimli güncellemek auto Update
özdevimli kaydetme autosave
özdevimli kaydetme sıklığı autosave frequency
özdevimli seçme auto select
özdevimli vezne automated teller machine
özdevimli yanıt auto answer
özdevinim automation
özdevinir automata
özdirenç impedance
özel custom, private, special
özel amaçlı sözcük reserved word
özel bağlantı numarası tie line
özellik characteristic, feature
özellikler properties
özet abstract
özet summary
özet rapor summary report
özgün original
öz hizmet makinesi self service machine
öz ilinti autocorrelation
özne subject
öznitelik attribute
öz sağlama self check
öz sınama self test
özyineleme recursion
özyineli recursive
paket package
paket anahtarlamalı ağ packet switching network
paket çözmek unpack
paketlemek pack
paketlenmiş alan packed field
palet palette
panel panel
pano clipboard
pano panel
papatya çarklı yazıcı daisy wheel printer
papatya dizimi daisy-chain
para birimi currency
para birimi simgesi currency symbol
paragraf paragraph
Paragraf İmi Paragraph Mark
parazit babble
parça kodu feature code
parçalanmak fragment
parlaklık brightness
parmak inch
parola password
payda denominator (re: fractions)
paylaşmak share
pay (re:kesirler) numerator (re: fractions)
pencere window
pencere dolusu kaydır scroll by the windowful
pencere gözü Pane
perakende retail
pika pica
pil battery
pil takımı battery pack
posta mail
posta adresi mailing address
posta etiketleri mailing labels
Posta kodu Zip Code
postalamak mail
PostScript_ PostScript_
priz power socket
program program
Program bağlama Program linking
programda tanımlanan kütük program-described file
programda tanımlanan veri program-described data
programlamak program
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory
programlanır uçbirim intelligent terminal
programlanmaz uçbirim dumb terminal
program üreteci program generator
Program Yöneticisi Program Manager
proje project
punto point (measure)
püskürteç spray
püskürtmek spray
radyo düğmesi radio button
raf rack
raf yapısında rack-mounted
rapor report
rasgele random
rasgele erişim random access
rasgele erişimli bellek random-access memory(RAM)
renk color
renk eşlemi color map
renkli grafik color graphics
Renkli Grafik Bağdaştırıcı color graphics adapter
renk özü hue
renk paleti color palette
renk tekeri color wheel
resim picture
risk değerlendirmesi risk assesment
robot robot
robotbilim robotics
Roma sayıları Roman numerals
saat time
saat clock
Saat dilimi Time Zone
saatle denetim clocking
saat vurum sıklığı clock rate
saat vurumu clock pulse, clock signal
saat yönü clockwise
saat yönünün tersi anticlockwise, counter clockwise
sabit disk fixed disk
sabit noktalı fixed point
sağa ayarlamak right adjust
Sağa yaslama Right alignment
sağa yaslamak flush Right
sağa yaslamak right align
sağa yaslamak right justify
sağ ayraç closing parenthesis
Sağdan girinti Right indent
sağlama check
sağlama biti check bit
sağlamak (doğruluğunu) verify
sağlama sayısı check digit
sağlama toplamı checksum
sağlayıcı vendor
sahip owner
saklama aygıtı storage device
saklamak save
saklama süresi retention period
salınım oscillation (n)
salınmak oscillate (v)
salt absolute
salt adres absolute address
salt aygıt absolute device
salt okunur Read Only
Salt Okunur Bellek Read Only Memory
salt yükleyici absolute loader
sanal imaginary
sanal virtual
sanal bellek virtual memory
santimetre centimeters
saplama kablo stub cable, drop cable
sapma drift
sapmak bias
saptırıcı (yön) deflector
sargı coil
sarım wraparound
sarma encapsulation
satıcı reseller, dealer
satır line
satır aralığı line spacing
satırbaşı carriage return
satır besleme line feed
satır/inç lines per inch
satır yazıcı line printer
satış noktası Point Of Sale
sayaç counter
sayal sayı cardinal number
saydam Slide
saydam transparent
sayfa page
sayfa altlığı footer
Sayfa başı Top of page
sayfa başlığı header
Sayfa Düzeni Page Setup
sayfa düzeni page layout
sayfalama paging
sayfalandırmak paginate
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
sayfa numarası page number
sayfa sonu page break
sayfaya sığdır fit to page
sayfa yazıcı page printer
sayı number
sayı digit
sayıl scalar
sayımlama Statistics
sayısal numeric
sayısal numeric(al)
sayısal digital
sayısallaştırıcı digitizer
sayısallaştırmak digitize
sayısal tuş takımı numeric keypad
sayıt numeral
saymak count
seçenek alternative
seçenek option
seçici picker
seçilebilir eligible
seçilemez kılınmış disabled
seçilemez kılmak disable
seçilir kılınmış enabled
seçilir kılmak enable
seçilmiş selected
seçim choice
seçim selection
seçimi kaldırmak deselect
seçimli optional
seçip çıkartmak extract
seçmek choose
seçmek select
seçmeli selective
sekiz ikil byte
sekizli sayı sistemi octal numbering system
sekme tab
sekme durağı Tab stop
Sekme konumu Tab Position
sekmeyle ayrılmış Tab Delimited
sele bin
seleden besleme bin feed
Seminer Seminar
serbest bırakmak deallocate
serbest el freehand
serbestlik slack
serbest yazma power typing
sergen shelf
sergen yaşam süresi shelf life
sergi gallery
seri (dizisel) bağlantılı fare bus mouse
Serpme Scatter
ses audio
ses sound
ses voice
ses tone
ses bireşimcisi voice synthesizer
ses düzeyi volume
ses kanalı voice-grade channel
sesli audible
sessiz quiet
ses şeridi audio tape
ses tanıma voice recognition
seyreltici dispersant
sıcak bağ hot link
sıcak başlatma warm start
sıfırlamak initialize
sıfırlamak reset
sıfır (onaltılı sayı sisteminde) null character
sığa capacity
sıkı bağlı tightly coupled
sıkışmak jam
sıkıştırılmışı açmak decompress
sıkıştırılmış kütük compressed file
sıkıştırılmış metin compressed text
sıkıştırılmış yazdırma condensed print, compressed print
sıkıştırma compaction
sıkıştırma compression
sıkıştırmak compress
sıkıştırmak pack
sıklık frequency
sınamak test
sınıflama classification
sınıflamak classify
sınır border
sınır boundary
sınır limit
sınır değer boundary value
sınır koşulu boundary condition
sınırlamak restrict
sınırlayıcı delimiter
sıra bank
sıra sequence
sıradüzen hierarchy
sıradüzensel hierarchical
sıralama ardışımı sort sequence
sıralama düzeni sort order
sıralamak sort
sıralama ölçütü sorting criteria
sıralı sequential
sıra seçimi bank select
sırasız unordered
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
sızıntı akım sneak current
sigorta fuse
silgi eraser
silici okuma destructive read
silindir cylinder
silinir programlanır salt oku bellek erasable programmable read-only memory
silme imi deletion mark
silmek delete
silmek erase
Sil tuşu Del key
Sil tuşu Delete key
simge icon
simge symbol
simge durumuna küçültmek minimize
simgeli halka ağı token ring network
sipariş order (n)
sistem system
sistem bütünleştirme system integration
sistem çözümleme system analysis
sistem çözümleyici system analyst
sistem içi iletişim intrasystem communication
sistemi yeniden yüklemek reboot
sistem kartı system board
sistem komut istemi system prompt
sistemler arası iletişim intersystem communication
Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application Architecture(SAA)
soğuk başlatma cold start
sola yaslama left alignment
sola yaslamak flush left
sola yaslamak left adjust
sola yaslamak left justify
sola yaslanmış left aligned
soluk dim
soluk dimmed
somut concrete
son final
son last
sona eklemek append
sonek suffix
son gün deadline
son kullanıcı end user
son kullanma tarihi expiration date
Sonlandırıcı Terminator
sonlandırmak terminate
sonraki next
sonraki sayfa page down
sonsöz epilogue
sonsuz infinite
son tarih due date
Son tuşu End key
sonuç result
son yayım current release
sorgu inquiry
sorgu query
sorun issue
sorun problem
sorun giderme TroubleShooting
sorun yönelimli dil problem-oriented language
soysal generic
soysal arama generic search
soyut abstract
soyut sözdizim ağacı abstract syntax tree
sözcük word
sözcük bölmek hyphenate
sözcük işlem word processing
sözcük kaydırma word wrap
sözde- pseudo-
sözdizim syntax
sözdizimi hatası syntax error
sözlük dictionary
söz varlığı vocabulary
standart standard
stok inventory
sunmak submit
sunu presentation
sunucu server
Sunu Yöneticisi presentation manager
susturmak quiesce
sürdür resume
sürdürme continuation
sürdürmek continue
sürdürme karakteri continuation character
sürdürüm Subscribe
sürdürümcü Subscriber
sürdürümcü olmak Subscribe
süre duration
süreç process
süreç denetimi process control
süreçler arası interprocess
sürekli continuous
sürekli besleme continuous feed
sürekli kağıt continuous paper
süreksiz discontinious
süre ölçer timer
sürmek drive
sürtünme friction
sürücü driver, drive
sürücü adı drive letter
sürücü göstergesi drive designator, drive designator
sürükle-bırak drag and drop
sürüklemek drag
sürükleyerek seçmek drag select
sürükleyip bırakmak drag and drop
sürüm version
süzgeç filter
süzmek filter
şablon template
şekil figure
şekil shape
şekil açıklaması figure caption
şerit ribbon
şifre çözmek decipher
şifre çözmek decrypt
şifre çözümleyici cryptanalist
şifreleme cryptography
şifrelemek cipher
şifrelemek encrypt
şifrelemeyle ilgili cryptographic
şifresiz oturum clear session
şirket enterprise
şu anki saat current time
şube branch
taban base
taban adresi base address
taban çizgisi baseline
taban yazmacı base register
tab cetveli tab ruler
tab imleyici tab marker
tablet tablet
Tablo gözesi Table cell
tabloid tabloid
takım set
takma ad nickname
takmak mount
takmak (disket) insert (disket)
tak ve kullan plug and go
tak ve kullan plug and play
takvim calendar
Tamam OK
Tamamlayıcı Supplemental
tamsayı integer
tam yetki all authority
tanı diagnosis
tanı iletisi diagnostic message
tanılamak diagnose
tanım definition
tanıma recognition
tanım kümesi domain
tanımlama definition
tanımlamak define
tanıtıcı identifier
tanıtıcı (değer) handle
taramak scan
tarayıcı scanner
tarife tariff
tarih date
tarih biçimi date format
tasarı project
tasarım design
tasarlamak design
taslak draft
taslak worksheet
taslak baskı draft printing
taslak kipi draft mode
taslak niteliği draft quality
taşımak move
taşımak transport
taşınır bilgisayar portable computer
taşınırlık portability
taşıyıcı carrier
taşma overflow
tek mono
tek odd
tek single
tek başına stand-alone
tek duyarlıklı single precision
Teker Wheel
tekil singular
tekil kip burst mode
tekillik singularity
tek kutuplu unipolar
teknik technical
teknik değişiklik engineering change
tek parça bilgisayar compact computer
tekrenkli monochrome
tekyönlü simplex
tel wire
telefon hattı trunk
telif hakkı royalty
telif hakkı copyright
telsiz wireless
temel basic
temizlemek clear
temizlemek flush (buffer etc.)
temizlemek purge
tepegöz overhead projector
tepsi tray
terim term
terimler sözlüğü glossary
ters inverse, reverse
ters baskı mirror printing
ters eğik çizgi backslash
ters girinti negative indentation
ters görüntü reverse image
ters görüntü reverse video
tersine çevirme disassemble
tersine mühendislik reverse engineering
tescilli ticari marka registered trademark
teslim delivery
tetiklemek trigger
TIFF Tagged Image File Format file(TIFF)
tıkanıklık congestion
tıklatmak click
tırnak imi quotation mark
ticari marka trademark
ticari sırlar trade secrets
titrek ışıltı flicker
titremek dither
ton tone
toparlama housekeeping
toplam total, sum
toplamak gather
toplamak sum
toplanan addend
toplayıcı picker
toplu batch
toplu iş batch job
toplu iş batch file
toplu iş kütüğü batch file
toplu işlem batch processing
toplu kütük batch file
topraklama grounding
transistor transistor
TrueType TrueType
tuş key
tuşa basmak keystroke
tuşlu arama tone dialing
tuşlu çevirme pushbutton dialing
tuş takımı key pad
tutanak record (noun)
tutanak yazmak record (verb)
tutarlılık consistency
tutmak hold
tüm full
tümce sentence
tümcecik phrase
tüm çözünürlük full resolution
tüm ekran full screen
tüm ekranda düzenleme full screen editing
tüm hakları saklıdır all rights reserved
tümlemek integrate
tümleşik integrated
tümleşik devre integrated circuit
tümleyici complement
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
tüm seçimleri kaldırmak deselect all
tümsözcük fullword
tümü all
tümü büyük harf all caps
Tümünü Seç Select All
tümüyle uyumlu plug-compatible
tüm yol full path
tüm yol adı full pathname
tür Type
türdeş bilgisayarlar ağı homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı heterogeneous computer network
türetme derivation
uca doğru downline
uçbirim terminal
uçbirim öykünmesi terminal emulation
uçdeğer extreme
ulam category
ulusal national
ulusal dil desteği national language support
ulusal dil karakter kümesi national language character set
uyarı alert (n)
uyarı attention
uyarı warning
uyarı alarm
uyarı iletisi warning message
uyarı sesi Warning beep
uyarlama version
uyarlamak adapt
uyarlamak tailor
uyarlamak (isteğe) customize
uyarlanır (isteğe) customizable
uyarmak alert
uydu satellite
uygulama application
uygulama altyapısı sağlama application enabling
uygulama istemcisi application requester
uygulamak apply
uygulama programı application program
uygulama sunucusu application server
uygulama yazılımı application software
uygun best fit
uygun maliyetli cost-effective
uyku durumu sleeping mode, dormant state
uymak fit
uyumlu compatible
uyumlu ek (yazılım) plug-in (software)
uyumluluk compatibility
uzak remote
uzaklaştırmak zoom out
uzaklık displacement
uzaklık distance
uzaktan açma remote power on
uzaktan iş girişi remote job entry
uzaktan kapama remote power off
uzantı (dosya adları) extension
uzatılmış bellek extended memory
uzatmak extend
uzatma kablosu extension cord
uzgörüş vision
uziletişim telecommunication
uziletişimli toplantı teleconferencing
uzişlem teleprocessing
uzişlem ağı teleprocessing network
uzlaşma compromise
uzman sistem expert system
uzun çizgi em-dash
uzunluk length
üç nokta ellipsis
üçüncü parti third party
üleşke fraction
ülke country
üreteç generator
üretilen iş throughput
üretim production
üretken productive
üretkenlik productivity
üretmek generate
üst powers (re: math function)
üst exponent
üst dizin Parent directory
üst düzey dil high-level language
üstel exponential
üst karakter tuşu Shift key
üst kenar boşluğu top margin
üstlenmek commit
üstöğe parent element
üstsimge superscript
üst uç high end
üstü çizgili Strikethrough/ Strikethru
üstüne basmak overstrike, strike over
üstüne yazmak overwrite
üstüne yazma kipi(sözcük işlem) replace mode
üstyönetim bilişim sistemi executive information system
üye member
varış destination
varış adresi destination address
varlık entity
varolan existing
varsayılan by default, default
varsayılan değer default value
varsayım assumption
varsaymak assume
vazgeç cancel
vazgeç düğmesi cancel button
ve imi ampersand
Venn çizimi Venn diagram
veri data
veri aktarım hızı data transfer rate
veri aktarımı data transfer
veri alıcı data receiver
veri azaltma data reduction
veri bağlantısı data link
veri bankası data bank
veri belgesi data document
veri biriktirici data sink
veri bütünlüğü data integrity
veri çatalı data fork
veri çevriyazımı data transcription
veri dağıtıcısı data dispenser
veri değişim biçimi data interchange format
veri erişimi data access
veri girişi data entry
veri gönderisi data reference
veri güvenliği data security
veri havuzu data repository
veri hızı data rate
veri iletimi data transmission
veri iletişim data communucation
veri iletişim donatımı data communucations equipment(DCE)
veri iletişim hızı data signalling rate
veri iletişimi datacommunucations
veri kaynağı data source
veri koruma data protection
veri kütüğü data file
veri/metin birleştirme data/text merge
veri metni data text, datatext
verimlilik efficiency
veri modeli data model
veri saklama birimi data storage unit
veri saklama yoğunluğu data storage density
veri sayfası datasheet
veri sözlüğü data dictionary
veri taban çizgisi data reference line
veri tabanı data base, database (DB)
veritabanı database
veritabanı bütünlüğü database integrity
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) database management system(DSMS)
veri tableti data tablet
veri toplama uçbirimi data collection terminal
veri tutanağı data record
veri türü data type
veri yapısı data structure
veri yazbozu Data-flip-flop
veri yolu data bus
veri yönetimi data management
Video Grafik Bağdaştırıcı Video Graphics Adapter
Video Grafik Dizisi Video Graphics Array
virgül comma
virgüle göre hizalama comma alignment
virgülle sınırlanmış comma delimited
virüs virus
vurgu imi diacritical mark
vurgulamak highlight (to)
vurgulamak emphasize
vurgulu seçenek preselected choice
vurum pulse
vuruş impact
vuruş stroke
vuruşlu yazıcı impact printer
vuruşsuz nonimpact
WORM worm(write-once-read-many)
Ya da Or
yakalamak capture
yakalamak trap
Yakınlaştırmak zoom(to)
yakınsama convergence
yaklaşık approximate
yaklaştırmak zoom in
yalın simple
yalıtmak isolate
yalnız disketli sistem diskette-only system
yalnız ilk satır orphan control
yalnız satır widow line
yalnız son satır widow control
yamamak patch
yan side
yanıp sönme blink
yanıp sönmek flash
yanıt reply, response
yanıt süresi response time
yankı echo
yankılanım (ad) acoustic
yankılanımlı bağlayıcı acoustic coupler
yankılanımlı (s) acoustic
yankoşul corequisite
yanlılık bias
yanlış bug
yanlış FALSE
yanlış ayıklama debugging
yanlış ayıklamak debug
yanlış ayıklayıcı debugger
yanlışları işleme error handling
yanses crosstalk
yansıma bounce
yansıtmak reflect
yantümce clause
yan yana Side by Side
yapabilme bilgisi know-how
yapay artificial
yapay anlayış artificial intelligence
yapı structure
yapı dışı outdoor
yapı içi indoor
Yapılandırılmış Sorgu Dili Structured Query Language
yapılandırmak configure
yapılanış configuration
yapısal structured
yapısal çözümleme structured analysis
yapısal gözden geçirme structured walk-through
yapısal programlama structured programming
yapısal tasarım structured design
Yapışkan tuşlar Sticky keys
yapıştırmak paste
yaprak folio
yaprak sheet
yaprak cut form
yaprak cut sheet
yaprak besleme Sheet-feed
yaprak besleyici cut sheet feeder
yarar kazanımı advantage
yarar yitimi disadvantage
yaratmak create
yardım aid
yardım assistance
yardım help
yardımcı auxiliary
yardımcı bellek auxiliary storage
Yardımcı Grafik... Overlay Chart
yardımcı işlemci coprocessor
Yardımcı (program) utility (program)
yardım dizini help index
yardım hattı hotline
yardım kullanımı help for HELP
yardımlı metin hypertext
yardım masası help desk
yarı semi-
yarı çift yönlü half-duplex
yarıiletken semiconductor
yarım byte nibble (measurement unit)
yarımsözcük halfword
yaslama justification
yaslamak flush
yaslamak justify
yaşam döngüsü life cycle
yatay horizontal
yatay landscape (page orientation)
Yavaş Slow
yavaşlamak slowdown
yay arc
yaygınlık penetration
yayılma propagation
yayılmak span
yayım release
yayımlamak broadcast
yayın issue
yayın publication
Yayıncı Publisher
yayıncılık publishing
yayınlamak publish
yayma emission
yaymak emit
yazar kasa cash register
yazdırma çarkı print wheel
yazdırmak print
yazdırma kuyruklayıcısı print spooler
yazdırma programı printer writer
yazdırma sunucusu print server
Yazdırma Yöneticisi Print Manager
yazı article
yazıcı printer
Yazıcı ayarları Printer Settings
Yazıcı ayarları Printer Setup
yazıcı kafası print head
yazıcı kuyruğu print queue
yazıcı sürücüsü printer driver
yazılabilir çentiği write enable notch
yazıldığı gibi görüntüle display as printed
yazılım software
yazımakinesi typewriter
yazım denetimi spell checking
yazım hatası misspelling
yazışma correspondence
yazıya dönüştürme makinesi transcription machine
yazıyüzü font
yazıyüzü ailesi type face, typeface
yazmaç register
yazma erişimi write access
yazmak burn-in
yazmak type (to)
yazmak write
yazmak print
yazmak register
yazmak için write access
yazma korumalı write protected
yazmaya karşı koruma anahtarı write protect tab
yazmaya karşı koruma çentiği write protect notch
yedek standby
yedek backup
yedek substitute
yedek iz alternate track
yedek kopya back up copy
yedeklemek back up
yedeklemek backup
yedekleme sıklığı back up frequency
yedek zaman aralığı buffer (proje yönetimi)
Yeğlenenler Preferences
yeni new
yeni adla saklamak save as
yeniden re-
yeniden adlandırmak Rename
Yeniden atamak Reassign
yeniden başlatmak restart
yeniden başlatmak (yazılımla) software reset
Yeniden Boyutlandırmak Resize
yeniden çevrime sokmak recycle
yeniden denemek retry
yeniden düzenlemek rearrange
yeniden düzenlemek reorder
yeniden kullanılır reusable
yeniden sayfalamak repaginate
yeniden üretmek regenerate
yeniden yapılama reengineering
yenileme hızı refresh rate
yenilemek refresh
yeni satır new line
yeni satırbaşı carrier return
yer location
yerdeğiştirmek relocate
yerel local
yerel native
yerel ağ Local Area Network
yer imi bookmark
yer imli alan bookmarked area
yerinde on site
yerinde kurulur field installable
yerine koymak replace
yerine koymak substitute
yerini almak supersede
yerini belirlemek locate
yerini değiştirmek displace
yerleşik built-in
yerleşik on-board
yerleşik resident
yerleşik modem integrated modem
yerleşik olmayan nonresident
yerleşim layout
yerleşim birimi allocation unit
yerpaylaşan program overlay program
yerpaylaşmak overlay
yer tutucu place holder
yetenek capability
yetersiz insufficient
yetersiz bellek out-of-memory
yetke authority
yetki authorization
yetki clearance
yetki aktarmak delegate
yetkilendirmek authorize
yetkili authorized
yığıcı stacker
yığın bulk
yığın mass
yığın stack
yığın bellek bulk storage
yığın bellek mass storage
yıkıcı destructive
yıkım disaster
yıkım onarımı disaster recovery
Yıl Year
yıldız ağ star network
yıldız/halka ağ star/ring network
yıldız imi asterisk
yineleme iteration
yinelemek iterate
yinelemek reiterate
yinelemek repeat
yinelemeli tuş typematic key
yinelenen altlık running foot(ing)
yinelenen başlık running heading
yineleyici repeater
yoğun disk compact disc
yoğunlaştırmak condense
yoğunluk intensity
yoğunluk density
yoklamak poll
yok olmak disappear
yoksaymak ignore
yol bus
yol path
yol way
yol gösterme guidance
Yol haritası Roadmap
yonga chip
yonga plakası wafer
yordam procedure
yordam routine
yordamsal dil procedural language
yordam yönelimli dil procedure-oriented language
yorumlamak interpret
yorumlayıcı interpreter
yön direction
yöneltici router
yöneltme piping(dos)
yönerge guideline
yönerge instruction
yönetici administratori manager
yönetim management
yönetim bilişim sistemi management information system
yönetmen manager
yöney vector
yöneysel vectorial
yöneysel grafik vector graphic
yöneysel simge kümesi vector symbol set(VSS)
yönlendirme imi tag
yönlendirmek orientation
yön saptırma deflection
yöntem method
yöntem methodology
yöntembilim methodology
yön tuşları direction keys
Yukarı Up
yukarı akım upstream
yukarıdan aşağıya programlama topdown programming
yukarıya doğru uyumluluk upward compatibility
yuva receptacle
yuva slot
yuva nest
yuvalamak nest
yuvalı çubukkod okuyucu bar code slot reader
yuvalı okuyucu slot reader
yuvarlamak round
yüklemek download
yüklemek install
yüklemek (aşağı) downstream load
yüklemek (yukarı) upload
yüklenici contractor
yüklenir yazıyüzleri downloadable fonts
yükleyici loader
yüksek high
yüksek başarımlı kütük sistemi high performance file system
yüksek çözünürlük high resolution
yükseklik height
yüksek yoğunluklu high density
yükselmek rise
yükselteç amplifier
yükseltme upgrade
yükseltmek promote(to)
yükseltmek raise (to)
yükseltme paketi Upgrade kit
yürürlükteki current
yürürlükteki belge current document
yürürlükteki dizin current directory
yürürlükteki dizin çalışma working directory
yürürlükteki kitaplık current library
yürürlükteki sürücü current drive
yürütmek execute
yürütme zamanı execution time
yürütülür executable
yüzde percent
yüzey çizimi surface chart
zaman time
zaman aralığı time interval
zaman aşımı time out, timeout
zaman biçimi time format
zaman çizelgesi schedule
zaman damgası time stamp
zaman dilimi time frame, time slice
zamanlama scheduling
zaman paylaşımı time sharing
zamanuyumsuz asynchronous
zar membrane
zarar vermek damage
zarf envelope
zarf besleyici envelope feeder
zarf hazırlama envelope creation
zarflamak envelope
zayıflama attenuation
zengin metin biçimi Rich Text Format
zil bell
zincirleme chaining
zincirleme kütük chained file
zincirleme liste chained list
zorlamak force
zorlamalı başlatma force start
zorunlu imperative
zorunlu mandatory